Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet maj 2014

Ligebehandlingsnævnets månedlige nyhedsbrev om sager, der er behandlet i den foregående måned.

Ligebehandlingsnævnet har i april truffet afgørelse i 25 sager. Du kan læse et resumé af sagerne her:

Møde den 2. april om køn, alder, handicap og etnisk oprindelse

Socialpædagog afskediget i strid med loven

En socialpædagog blev afskediget på grund af nedskæringer. Blandt de afskedigede medarbejdere var der en klar overrepræsentation af ældre ansatte. Indklagede redegjorde ikke nærmere for, hvilke kompetencer de havde tillagt vægt i forbindelse med udvælgelsen af de afskedigede. Nævnet fandt, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 340.000 kr.

J. nr. 2013-6810-44496

Socialpædagog afskediget i strid med loven

Teknisk assistent med handicap

En teknisk assistent blev opsagt kort tid efter, at hun fik konstateret allergi over for kolofonium, der findes i papir. Arbejde med papir var en stor del af klagers arbejde. Indklagede gjorde gældende, at opsigelsen skyldtes omstruktureringer. Klager bestred ikke dette fakta, ligesom klager heller ikke påviste omstændigheder, der kunne tyde på, at afskedigelsen skyldtes hendes handicap. Nævnet fandt derfor ikke grund til at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at klager var den, der bedst kunne undværes.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-16553

Teknisk assistent med handicap

Syerske mistede job efteroutsourcing

En syerske blev afskediget fra sit job i en brudekjolebutik under sin barselsorlov. Afskedigelsen skyldtes, at butikken outsourcede sin syafdeling. Klager mente, at hun i stedet kunne forflyttes til en stilling som salgsassistent, men da klager ikke søgte stillingen, fandt nævnet, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-12223

Syerske mistede job efter outsourcing

Gravid fysioterapeut mistede sin praksis

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en gravid fysioterapeut fik opsagt sin aftale om leje af praksisret på en fysioterapiklinik. Indklagede begrundede opsigelsen af aftalen med, at de af økonomiske årsager ønskede at samle kapacitet på ét ydernummer. Nævnet fandt, at der ikke var grund til at tro, at der var sammenhæng mellem klagers graviditet og opsigelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-24333

Gravid fysioterapeut mistede sin praksis

Jurist afskediget efter varsling om forældreorlov

En jurist blev afskediget kort tid efter, han havde varslet, at han ville holde forældreorlov. Afskedigelsen skyldtes nedskæringer hos indklagede. Indklagede fremlagde et notat, der viste, at man forud for afskedigelsen havde vurderet, at klager var én af de medarbejdere, der bedst kunne undværes fagligt.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-13966

Jurist afskediget efter varsling om forældreorlov

Strikkefestival måtte ikke kun have entré for kvinder

Det var i strid med ligestillingsloven, at mænd kunne komme gratis ind på en strikkefestival, mens kvinder skulle betale 50 kroner.

J. nr. 2013-6811-37315

Strikkefestival måtte ikke kun have entré for kvinder

Strikkefestival måtte ikke kun have entré for kvinder

Det var i strid med ligestillingsloven, at mænd kunne komme gratis ind på en strikkefestival, mens kvinder skulle betale 50 kroner.

J. nr. 2013-6811-37869

Strikkefestival måtte ikke kun have entré for kvinder

Datingside uddelte VIP-profiler

En mand klagede over, at en datingside gav gratis VIP-profiler til kvinder. Indklagede gjorde gældende, at de i et marketingstiltag indimellem gav udvalgte brugere gratis VIP-profiler, men at udvælgelsen ikke var baseret på brugerens køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-24218

Datingside uddelte VIP-profiler

En swingerklub havde kønsbestemte priser

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige priser for mænd og kvinder. Da klager ikke kunne dokumentere at have besøgt swingerklubben, faldt der ingen godtgørelse.

J. nr. 2013-6811-08633

En swingerklub havde kønsbestemte priser

Mand af anden etnisk oprindelse afvist på bar

En mand af anden etnisk oprindelse end dansk blev afvist ved indgangen til en bar. Klager mente, at afvisningen skyldtes hans hudfarve og etniske oprindelse. Indklagede afviste, at de afviser kunder på grund af deres hudfarve og etniske oprindelse. Der var tvivl om det egentlige motiv til at afvise klager.

Da dette spørgsmål kun kan afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6811-24553

Mand af anden etnisk oprindelse afvist på bar

Møde den 9. april om køn, handicap, politisk anskuelse og etnisk oprindelse


Sælger afskediget efter krampeanfald

En nyansat intern sælger fik få dage efter sin ansættelse et krampeanfald på arbejdet. Han faldt om, og fik derved et brud på højre skulder. Få uger senere blev klager opsagt. Klager mente, at han var blevet opsagt på grund af sit handicap (epilepsi). Indklagede afviste dette og henviste til, at afskedigelsen skyldtes, at klager ikke havde fulgt en korrekt procedure i forbindelse med sygemelding. Efterfølgende undersøgelser viste, at klager ikke led af epilepsi. Ligebehandlingsnævnet fandt det ikke dokumenteret, at klager var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand på opsigelsestidspunktet.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

J. nr. 2013-6810-44351

Sælger afskediget efter krampeanfald

Britisk statsborger kunne ikke få straksbehandling

En britisk statsborger blev afvist fra at modtage straksbehandling hos en praktiserende læge, fordi der ikke var ledige tider den dag. Klager mente, at afvisningen skyldtes klagers etniske herkomst. Da der var uenighed om, hvad der konkret var sket og sagt ved lægebesøget, kunne sagen kun afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer. Da dette ikke kunne finde sted for nævnet, kunne klagen ikke behandles.

J. nr. 2013-6811-50883

Britisk statsborger kunne ikke få straksbehandling

Uenighed mellem boligselskab og lejere om vedligeholdelse af lejlighed

En somalisk familie følte sig chikaneret af deres lokale boligkontor i forbindelse med spørgsmålet om hvem, der stod for reparationer i lejligheden. Boligkontoret mente, der var tale om misligholdelse af lejligheden, og at det derfor var klagers egen opgave, at stå for reparationerne.

Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager og hans familie havde været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-17166

Uenighed mellem boligselskab og lejere om vedligeholdelse af lejlighed

Partiformand afskediget på grund af politisk anskuelse

En markedsføringsøkonom blev opsagt kort tid efter, at han var begyndt i virksomhedspraktik hos indklagede, og efter at der var indgået en kontrakt om fastansættelse. En anden ansat hos indklagede havde samme dag som klager blev opsagt fundet ud af, at klager var formand for parti X. Afskedigelsen skyldtes ifølge indklagede nedskæringer. Nedskæringerne ramte de tre nyansatte sælgere. De to andre sælgere blev dog først afskediget henholdsvis én og to uger efter klager. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin politiske anskuelse, og at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at dette ikke var tilfældet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 120.000 kr., svarende til cirka seks måneders løn.

J. nr. 2013-6810-40969

Partiformand afskediget på grund af politisk anskuelse

Litteraturpris var kun forbeholdt drenge

En "drengelitteraturpris" havde intet med ligebehandling i ligestillingslovens forstand at gøre.

Drengelitteratur er en genre inden for børnelitteratur. Klager fik derfor ikke medhold i denne del af klagen.

Det var derimod i strid med ligestillingsloven, at der i forbindelse med "drengelitteraturprisen" var præmier forbeholdt drenge. Klager fik derfor medhold i denne del af klagen.

J. nr. 2013-6811-47649

Litteraturpris var kun forbeholdt drenge

Kun mænd skulle betale for at komme ind på diskotek

Det var i strid med ligestillingsloven, at en mand skulle betale entré til et diskotek, mens kvinder kom gratis ind.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

J. nr. 2013-6811-41824

Kun mænd skulle betale for at komme ind på diskotek

Frisør havde forskellige priser for kvinder og mænd

Det var i strid med ligestillingsloven, at en frisør havde forskellige priser for mænd og kvinder.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

J. nr. 2013-6811-51209

Frisør havde forskellige priser for kvinder og mænd

Møde den 30. april om køn, handicap, alder og etnisk oprindelse


Mand afskediget efter han måtte holde fri på grund af sin kones sygdom

En kundeservicemedarbejder blev afskediget kort tid efter, at han måtte holde otte fraværsdage, fordi hans samlever blev indlagt med betændelse i rygmarven. Indklagede forklarede, at afskedigelsen skyldtes omstruktureringer i virksomheden på grund af et væsentligt øget antal kunder. Nævnet vurderede, at klager var omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af handicap på grund af hans samlevers sygdom. Nævnet fandt imidlertid, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-44759

Mand afskediget efter han måtte holde fri på grund af sin kones sygdom

Forsikring stoppede med at omfatte tjenestemænd, når de gik på pension

Klagen drejede sig om, hvorvidt det var i strid med loven, at en gruppelivsaftale hos et forsikringsselskab stoppede med at omfatte kritisk sygdom, når en tjenestemand gik på pension.

I sagen var der to indklagede. Indklagede 1 var forsikringsselskabet, som gruppeforsikringen var tegnet hos, og administreret af. Indklagede 2 var de kommunale aftaleparter. Da det er indklagede 2, der er aftaleparterne, og dermed havde fastsat indholdet af gruppelivsaftalen, fandt nævnet, at de var rette indklagede. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen over indklagede 1.

Indklagede 2 gjorde gældende, at årsagen til at man i 2000 gik over til at dækning ved kritisk sygdom ikke omfattede pensionerede tjenestemænd skyldtes, at der var et større forsørgelseshensyn at tage til de tjenestemænd, der blev ramt af kritisk sygdom, mens de var i arbejde.

Nævnet fandt, at dækningen ikke beror på alder, men på hvorvidt tjenestemanden er gået på pension.

Ved afgørelsen var der dissens i nævnet. To medlemmer udtalte, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at klager havde været udsat for forskelsbehandling. Et tredje medlem udtalte, at der var tale om indirekte forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2012-6810-49576

Forsikring stoppede med at omfatte tjenestemænd, når de gik på pension

Muslimsk kvinde følte sig chikaneret i tøjbutik

En muslimsk kvinde med tørklæde klagede over den behandling, hun fik i en tøjbutik. Klager mente, at butikkens personale holdt ekstra godt øje med hende, og hun blev pålagt ikke at tage mere end 2-3 stykker tøj med ind i prøverummet. Indklagede gjorde gældende at på grund af uventet mange besøgende samt tidligere problemer med tyverier, havde de taget særlige forholdsregler i forhold til kunderne. Disse forholdsregler var ikke møntet på kvinder med tørklæde eller andre bestemte grupper, men var en helt generel foranstaltning.

Da der var uenighed mellem klager og indklagede om sagens fakta, kunne klagen kun afgøres ved hjælp af parts- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6811-58680

Muslimsk kvinde følte sig chikaneret i tøjbutik

Pædagoger på barsel blev ikke inddraget i lønforhandlinger

En pædagog og hendes kollega var på barsel, da der skulle forhandles løn i 2010. De var de eneste i deres gruppe, som ikke blev inddraget i lønforhandlingerne. Indklagede erkendte, at man havde begået en fejl, og klager fik tre løntrin med virkning fra den 1. januar 2013. Klager mente, at hun var berettiget til af få de tre løntrin med virkning fra 1. april 2010. Ligebehandlingsnævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede havde ikke løftet sin bevisbyrde.

Klager fik derfor medhold, og indklagede skulle betale 51.524,92 kr. til klager, svarende til den manglende løn samt 10.000 kr. i godtgørelse.

J. nr. 2013-6810-17150

Pædagoger på barsel blev ikke inddraget i lønforhandlinger

Bar havde "venindekort", der gav adgang til rabatter

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar havde venindekort, der gav 20% rabat på baren. Nævnet lagde vægt på at udtrykket "venindekort" måtte anses for at være rettet i mod kvinder.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

J. nr. 2013-6811-32974

Bar havde "venindekort", der gav adgang til rabatter

Bar havde "venindekort", der gav adgang til medlemsfordele

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød billigere entré til kvindelige gæster med "venindekort", da mandlige gæster havde samme fordele med et "vennekort". 

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-12702

Bar havde "venindekort", der gav adgang til medlemsfordele

Bar havde "venindekort", der gav adgang til medlemsfordele

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød billigere entré til kvindelige gæster med "venindekort", da mandlige gæster havde samme fordele med et "vennekort".

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-12024

Bar havde "venindekort", der gav adgang til medlemsfordele

Slovakisk statsborger blev afvist på bar, fordi han ikke kunne fremvise pas eller kørekort

En slovakisk statsborger, der i en årrække har boet i Danmark, blev afvist i døren på en bar, da han kun kunne fremvise et slovakisk ID, og ikke et pas eller kørekort. Den indklagede bar gjorde gældende, at reglerne er gældende for alle uanset nationalitet. Da der var uenighed om hændelsesforløbet, kunne sagen kun afgøres ved hjælp af parts- og vidneforklaringer. 

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6811-11731

Slovakisk statsborger blev afvist på bar, fordi han ikke kunne fremvise pas eller kørekort

-o-

Ligebehandlingsnævnet sender hver måned en nyhedsmail, hvor du kan holde dig opdateret på hvilke sager der bliver afgjort i nævnet. Der vil kunne forekomme afgørelser, der på udsendelsestidspunktet ikke er offentliggjort endnu. Disse afgørelser vil i stedet være med i næste måneds nyhedsbrev.

Ligebehandlingsnævnet 

Sidst opdateret 21.01.2015