Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet juni 2014

Ligebehandlingsnævnets månedlige nyhedsbrev om sager, der er behandlet i den foregående måned.

Ligebehandlingsnævnet har i maj truffet afgørelse i 26 sager. Du kan læse et resumé af sagerne her:

Møde den 7. maj om alder

Afskedigelse af elektrikere fra supermarkedskoncern

En elektriker blev fyret fra sin stilling som reparatør i teknisk afdeling hos en supermarkedskoncern. Afdelingen afskedigede i alt 63 medarbejdere. På afskedigelsestidspunktet var en femtedel af medarbejderne i afdelingen over 55 år, men af de afskedigede var en tredjedel af medarbejderne over 55 år. Samtidig anførte indklagede, at det var nødvendigt at sikre en ligelig aldersspredning fremadrettet. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der var formodning for, at klagers alder indgik i beslutningen om afskedigelse. Indklagede havde ikke bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 270.000, svarende til ni måneders løn.

J. nr. 2013-6810-06512 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1956)

J. nr. 2013-6810-06517 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1952)

J. nr. 2013-6810-06518 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1949)

J. nr. 2013-6810-06521 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1953)

J. nr. 2013-6810-06525 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1952)

J. nr. 2013-6810-06532 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1951)

J. nr. 2013-6810-06533 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1955)

J. nr. 2013-6810-06535 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1951)

J. nr. 2013-6810-06537 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1950)

J. nr. 2013-6810-06538 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1954)

J. nr. 2013-6810-06539 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1950)

J. nr. 2013-6810-06541 - Afskedigelse af elektriker fra supermarkedskoncern (født i 1951)

Møde den 14. maj om køn og etnisk oprindelse

Afskedigelselse af gravid chefsekretær

En gravid chefsekretær blev afskediget. Afskedigelsen skyldtes nedskæringer på grund af, at indklagedes bevillingssum blev reduceret. Da klager fik besked om påtænkt afskedigelse, var indklagede ikke bekendt med klagers graviditet. Indklagede havde ved afskedigelsen lagt vægt på en række saglige grunde, der godtgjorde, at lige netop klager var den medarbejder, der bedst kunne undværes.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-40476

Afskedigelselse af gravid chefsekretær

Forskellige priser hos frisør

Det var i strid med ligestillingsloven, at en frisørsalon havde forskellige priser for mænd og kvinder.

Klager fik derfor medhold.

J. nr. 2014-6811-06701

Forskellige priser hos frisør

Påståede forskellige entrépriser på bar

En mand klagede over forskellige entrépriser på en bar. Indklagede oplyste, at der var ens priser for begge køn, og at dette blev understøttet af skiltningen. Klager havde ikke efterfølgende besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-52530

Påståede forskellige entrépriser på bar

Ingen mulighed for at registrere sig som transseksuel på hjemmeside

Institut for Menneskerettigheder gav på deres sigfranu.dk-hjemmeside ikke brugeren mulighed for at angive sig selv som transseksuel. På hjemmesiden var det muligt at registrere sig som mand, kvinde eller transkønnet. Man kunne også vælge ikke at registrere sit køn. Det faktum, at indklagede valgte "transkønnet" som fællesbetegnelse, for personer, der ikke anså sig selv som mand eller kvinde, var ikke i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2014-6811-00183

Ingen mulighed for at registrere sig som transseksuel på hjemmeside

En kro serverede herre- og dameportioner

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en kro havde en "herreportion" og en "dameportion". Der var ikke oplysninger i sagen, der indikerede, at mænd ikke kunne købe dameportioner og vice versa.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-55383

En kro serverede herre- og dameportioner

Afrikansk mand afvist fra bar

Klager, der oprindeligt var fra Congo, blev afvist fra en bar, mens hans fire nordiske venner blev lukket ind. Klager fik at vide, at der var for mange mennesker på baren. Under sagens behandling i nævnet oplyste indklagede, at de var opmærksomme på en person i nattelivet med samme navn som klager, som vidner havde set handle med og indtage euforiserende stoffer. Klager havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at der ikke var tale om forskelsbehandling. Klager blev afvist sammen med en anden person, der oprindeligt kommer fra Congo, og indklagede havde givet forskellige oplysninger om grunden til afvisningen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kroner.

J. nr. 2013-6811-39360

Afrikansk mand afvist fra bar

Thailandsk mand smidt ud af værtshus

En mand af halvt thailandsk afstamning blev smidt ud af en bar, fordi han ifølge dørmændene ikke kunne opføre sig ordentligt. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at udsmidningen skyldtes klagers etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-50882

Thailandsk mand smidt ud af værtshus

Møde den 21. maj om køn, etnisk oprindelse og religion

Gravid rengøringsvikar stoppede med at få vagter uden varsel

Klagen drejede sig om en rengøringsvikar, der ikke fik opgaver efter, at hun havde meddelt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Der var to indklagede i sagen. Indklagede 1 var klagers første arbejdsplads, hvor hun blev afskediget på grund af selskabets økonomiske situation. Selskabet er efterfølgende gået konkurs, og denne del af klagen blev derfor afvist. Indklagede 2 var klagers seneste arbejdsplads. Indklagede 2 forklarede, at grunden til, at klager ikke fik vagter, var at hun aldrig tog telefonen. Da der var uenighed om hændelsesforløbet, var det nødvendigt med bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6810-43217

Gravid rengøringsvikar stoppede med at få vagter uden varsel

Bulgarsk kvinde følte sig forskelsbehandlet, da hun søgte om kontanthjælp

En bulgarsk kvinde oplevede, at en kommune havde en lang sagsbehandlingstid på kontanthjælpsansøgninger. Den lange ventetid skyldtes travlhed på kommunen. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at klager havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-43560

Bulgarsk kvinde følte sig forskelsbehandlet da hun søgte om kontanthjælp

Spørgsmål om løntilskud efter integrationsloven

En kvinde kunne ikke få del i en løntilskudspulje, fordi hun var berettiget til løntilskud efter integrationsloven og ikke efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den indklagede kommunes praksis ramte en gruppe mennesker, hvoraf en stor del måtte antages at være af anden etnisk oprindelse end dansk. Indklagede havde ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Klager fik derfor medhold i klagen og en godtgørelse på 25.000 kroner.

J. nr. 2013-6810-24558

Spørgsmål om løntilskud efter integrationsloven

Mand følte sig chikaneret på grund af sit jødiske ophav

En jødisk mand ansat i seniorjob på et kommunalt museum klagede over, at han følte sig chikaneret på arbejdspladsen på grund af sin jødiske baggrund. Dette blev afvist af indklagede. Der var uenighed om, hvornår klager havde orienteret indklagede om situationen. Da disse spørgsmål kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6810-24563

Mand følte sig chikaneret på grund af sit jødiske ophav

Polske kvinder følte sig mobbet på arbejdspladsen

En polsk kvinde følte sig chikaneret af nogle mandlige polske kollegaer på grund af køn og etnisk oprindelse. Hun mente ikke, at ledelsen greb ind i konflikten i tilstrækkeligt omfang. Indklagede mente, at de havde gjort, hvad de kunne, for at løse problemerne. Klager blev opsagt efter en periode, hvor hun havde været sygemeldt. Nævnet fandt, at en afgørelse af sagen krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer.

J. nr. 2013-6810-12910 : Polsk kvinde følte sig mobbet på arbejdspladsen

J. nr. 2013-6810-25629 : Polsk kvinde følte sig mobbet på arbejdspladsen

J. nr. 2013-6810-19838 : Polsk kvinde følte sig mobbet på arbejdspladsen

Sidst opdateret 21.01.2015