Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet oktober 2014

Ligebehandlingsnævnet har i september truffet afgørelse i 14 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 17. september om køn, alder og nationalitet

Afslag på kontraktforlængelse på grund af alder

En 65-årig mand fik afslag på at forlænge sin ansættelse som fængselsbetjent. Efter aftale mellem Finansministeriet og Fængselsforbundet skal der gives dispensation til fængselsbetjente, hvis de ikke skal pensioneres, når de fylder 63 år. Mandens arbejdsgiver valgte ikke at forlænge mandens ansættelse yderligere på grund af kommende krav om effektivisering og sparekrav. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klageren fik derfor ikke medhold.

Afslag på kontraktforlængelse på grund af alder (j. nr. 2014-6810-00382)

Nævnets kompetence omfattede ikke kønsfordeling i offentlige udvalg

Klagen vedrørte valg af repræsentanter for de frivillige til et fælles kommunalt brandvæsen. Nævnet har ikke kompetence til at behandle sager, der vedrører offentlige myndigheders forpligtelser og sammensætningen i offentlige udvalg efter ligestillingsloven.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Nævnets kompetence omfattede ikke kønsfordeling i offentlige udvalg (j. nr. 2014-6810-14896)

Lejlighedstilbud var ikke kønsbaseret

Det var ikke i strid med loven, at en mand efter samlivsophør fik tilbudt en toværelses lejlighed efter ophørt samliv, mens hans tidligere samlever fik tilbudt en treværelses lejlighed. Nævnet fandt, at der ikke var omstændigheder, der tydede på, at forskellen skyldtes klagers køn.

Klageren fik derfor ikke medhold.

Lejlighedstilbud var ikke kønsbaseret (j. nr. 2014-6811-20824)

Selvstændig kunne ikke fremvise dansk pas ved indkøb

En erhvervsdrivende skulle vise gyldigt dansk ID, for at kunne købe varer for mere end 4.000 kroner i butikken. Den erhvervsdrivende kom fra et EU-land og var bosat midlertidigt i Danmark. Manden kunne fremvise EU-pas, kørekort og det gule sygesikringskort, men indklagede afviste det som gyldigt dansk ID. Nævnet fandt, at klagen reelt var et spørgsmål om statsborgerskab, idet klageren blev stillet anderledes end andre kunder hos indklagede, alene af den grund, at han ikke kunne fremvise et dansk pas. Da dette ikke er omfattet af loven om etnisk ligebehandling, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Selvstændig kunne ikke fremvise dansk pas ved indkøb (j. nr. 2014-6811-18625)

Afskedigelse af gravid BPA-hjælper var i strid med loven

En BPA-hjælper blev afskediget under sin graviditet. Kvinden havde meldt sig syg fra sine indledende prøvevagter på grund af graviditetskvalme, og arbejdsgiveren svarede, at hun i så fald ville finde en anden hjælper. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at klagers afskedigelse ikke var helt eller delvist begrundet i klagers graviditet.

Klageren fik derfor medhold og en godtgørelse på 50.000 kr.

Afskedigelse af gravid BPA-hjælper var i strid med loven (j. nr. 2013-6810-28218)

Kvinde fik aflyst jobsamtale på grund af graviditet

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en gravid kvinde ikke kom i betragtning til en stilling som controller i en IT-virksomhed. Kvindens jobsamtale blev aflyst, efter at hun meddelte, at hun var gravid.

Klageren fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Kvinde fik aflyst jobsamtale på grund af graviditet (j. nr. 2014-6810-20813)

Afslag på jobansøgning på grund af alder

En mand, der er født i 1953, fik afslag på en jobansøgning, og afslaget blev kun begrundet med mandens alder. Det var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klageren fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Afslag på jobansøgning på grund af alder (j. nr. 2014-6810-39175)

Møde den 24. september om køn og alder

Gravid arkitekt afskediget på grund af arbejdsmangel

En gravid arkitekt blev afskediget fra en mindre tegnestue på grund af arbejdsmangel. Arbejdsgiveren havde før afskedigelsen spurgt de to ansatte, om de ville være indstillede på at gå ned i tid. Dette sagde klageren nej til, og begge de ansatte arkitekter blev herefter afskediget. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at klagers afskedigelse ikke var i strid med loven.

Klageren fik derfor ikke medhold.

Gravid arkitekt afskediget på grund af arbejdsmangel (j. nr. 2013-6810-28217)

Fitnesscenter afviste ansøgning med henvisning til alder

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at et fitnesscenter afviste en jobansøgning blandt andet med henvisning til jobansøgerens alder.

Klageren fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Fitnesscenter afviste ansøgning med henvisning til alder (j. nr. 2013-6810-54759)

Barselsperioder bidrog ikke til anciennitet

En psykolog ønskede at få lagt sine to barselperioder til den periode på 10 år, som hun havde til at opnå autorisation. Hvis dette ikke skete, ville hun næppe kunne nå at gennemføre den praktiske uddannelse af mindst to års varighed, som var en betingelse for at få autorisation. Nævnet fandt, at hun ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at arbejdsgiveren havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Klageren fik derfor ikke medhold.

Barselsperioder bidrog ikke til anciennitet (j. nr. 2014-6810-21772)

Frisør havde kønsbaserede priser

Det var i strid med ligestillingsloven, at en frisør havde forskellige priser for mænd og kvinder.

Klageren fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Frisør havde kønsbaserede priser (j. nr. 2014-6811-36386)

Afslag på ansøgning til stilling som kontorelev

En 27-årig kvinde kom ikke til jobsamtale til en stilling som kontorelev, og i stillingsopslaget var der kun anført lønniveau for elever under 25 år. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi der ikke var oplysnigner i sagen, der tydede på, at kvindens alder var årsag til at hun ikke kom til samtale.

Klageren fik derfor ikke medhold.

Afslag på ansøgning til stilling som kontorelev (j. nr. 2014-6810-18751)

Far kunne ikke få oplysninger om ydelse, da den blev udbetalt til barnets mor

En far henvendte sig for at få oplysninger om børne- og ungeydelsen. Faren kunne ikke få denne information, fordi ydelsen som udgangspunkt betales til barnets mor, og han dermed ikke var part i sagen. Da spørgsmålet faldt uden for nævnets kompetence, kunne sagen ikke behandles.

Far kunne ikke få oplysninger om ydelse, da den blev udbetalt til barnets mor (j. nr. 2014-6811-26543)

Far kunne ikke få oplysninger om ydelse, da den blev udbetalt til barnets mor (j. nr. 2014-6811-33921)

 

 

Sidst opdateret 23.10.2014