Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2014 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2014

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet november 2014

Ligebehandlingsnævnet har i oktober truffet afgørelse i 18 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 8. oktober om køn, alder, handicap og etnisk oprindelse

Afskedigelse af gravid rengøringsassistent i strid med loven

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en serviceassistent blev afskediget, mens hun var gravid. Indklagede havde ikke godtgjort, at klagers afskedigelse ikke hang sammen med hendes graviditet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 85.000 kr., svarende til seks måneders løn.

Afskedigelse af gravid rengøringsassistent i strid med loven (J. nr. 2014-6810-19858)

Afskediget efter virksomhedsfusion

En mand i tresserne blev afskediget, efter hans arbejdsgiver fusionerede med en anden virksomhed. Afskedigelsen skyldtes bortfald af opgaver. Klager blev senere tilbudt en anden stilling i virksomheden, men til en lavere løn. Klager afslog dette tilbud. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav formodning om, at afskedigelsen skyldtes hans alder. Nævnet lagde til grund, at aldersgennemsnittet i virksomheden efter afskedigelserne var stort set uændret.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskediget efter virksomhedsfusion (J. nr. 2013-6810-40825)

Sydamerikansk mand fik afslag på låneansøgning

Det var ikke i strid med loven om etnisk ligebehandling, at en sydamerikansk mand fik afslag på at låne 10.000 kroner i sin bank. Afslaget skyldtes indklagedes kreditvurdering af klager, hvori indgik bankens samarbejde med klager. Nævnet fandt, at der ikke var fremlagt oplysninger i sagen, der underbyggede klagers påstand om, at afslaget skyldtes hans etniske oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold.

Sydamerikansk mand fik afslag på låneansøgning (J. nr. 2013-6811-30592)

Salgskonsulent klagede over afskedigelse og manglende ligeløn

En kvindelig salgskonsulent klagede over, at hun fik en lavere løn end sine mandlige kollegaer, og over at hun som den ældste medarbejder i virksomheden blev opsagt med henvisning til indklagedes økonomi.

Indklagede ansatte i klagers opsigelsesperiode en ny mandlig medarbejder til en højere løn end klagers.

Nævnet fandt, at det krævede mundtlige parts- og vidneforklaringer at få belyst, hvorvidt klagers arbejdsopgaver var sammenlignelige med eller af samme værdi, som hendes mandlige kollegers, og om alder havde været helt eller delvist årsag til hendes afskedigelse.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Salgskonsulent klagede over manglende afskedigelse og manglende ligeløn (J. nr. 2013-6810-12662)

Fitnesscenter havde hold kun for kvinder

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et fitnesscenter havde et cirkeltræningshold kun for kvinder. Nævnet fandt, at hensynet til blufærdighed er et legitimt mål, og at midlerne til at opnå målet ikke går ud over, hvad der er hensigtsmæssigt.

Klager fik derfor ikke medhold.

Fitnesscenter havde hold kun for kvinder (J. nr. 2014-6811-37581)

Hælebar krævede forskellige priser for herresko og damesko

Flertallet i nævnet fandt, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at en hælebaren opkrævede forskellige priser for reparation af hæle på herresko og damesko. Hælebarens prisforskel relaterede sig ikke til kundens køn, men til hvilken type sko, kunden ønskede repareret. Selvom det måtte antages, at mænd i de fleste tilfælde indleverer herresko og kvinder damesko, fandt nævnet ikke holdepunkter for at dette i sig selv medfører, at mænd stilles ringere eller særligt ufordelagtigt i forhold til kvinder i ligestillingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Hælebar krævede forskellige priser for herresko og damesko (J. nr. 2014-6811-24696)

Møde den 22. oktober om køn og alder

Ændrede stillingsvilkår efter barsel

En vagtkoordinator i en kommunes hjemme- og sygepleje blev afskediget syv måneder efter, at hun var vendt tilbage fra barselsorlov. Klagers arbejdsplads havde i forbindelse med klagers orlov ansat en barselsvikar. Da klager kom tilbage på arbejdet, blev hun placeret i en tidsbegrænset funktion som multi- og trivselskoordinator, og barselsvikaren fortsatte som vagtkoordinator. Klager blev afskediget samtidig med, at den tidsbegrænsede funktion om multi- og trivselskoordinator udløb.

Nævnet fandt, at dette var i strid med ligebehandlingsloven. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 245.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Ændrede stillingsvilkår efter barsel (J. nr. 2013-6810-41206)

Kvinde på orlov afskediget på grund af outsourcing

En kvinde, der var ansat som pakkerimedarbejder, blev afskediget i forbindelse med, at hendes afdeling blev outsourcet til Polen. Hun var på tidspunktet for afskedigelsen på udskudt orlov. Alle medarbejdere i afdelingen blev afskediget, men to af de afskedigede medarbejdere blev efterfølgende ansat i en anden afdeling hos indklagede. Klager blev ikke genansat. På tidspunktet for genansættelserne var klager ikke længere på orlov. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen af klager ikke var begrundet i hendes afholdelse af orlov. Klager havde heller ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at afholdelse af orlov helt eller delvist var årsag til, at hun ikke blev genansat.

Klager fik derfor ikke medhold.

Kvinde på orlov afskediget på grund af outsourcing (J. nr. 2013-6810-49704)

Chauffør afskediget på grund af kones graviditet

En flyttechauffør blev afskediget efter han meddelte sin arbejdsgiver, at hans kone var gravid. Klagers arbejdsgiver påstod, at de ikke kendte til, at klager snart skulle til at være far. Klager oplyste, at han havde orienteret sin arbejdsgiver om graviditeten, da han bad om fri til at kunne være med fødselsscanningen. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at han ikke var bekendt med klagers hustrus graviditet på tidspunktet for opsigelsen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 170.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Chauffør afskediget på grund af kones graviditet (J. nr. 2014-6810-28980)

Afslag på jobansøgning skyldtes ikke alder

En 63-årig historiestuderende fik afslag på sin ansøgning til en stilling som studentermedhjælper på et museum. Museet fik 80 ansøgninger til stillingen, og vurderede at andre ansøgere passede bedre til stillingen. Nævnet fandt, at klagers alder ikke havde spillet ind i museets beslutning.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afslag på jobansøgning skyldtes ikke alder (J. nr. 2014-6810-39496)

Dagplejer afskediget på grund af faldende børnetal (I)

En 60-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal. Hun havde 34 års anciennitet og havde aldrig modtaget klager over sit arbejde. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at klagers alder havde indflydelse på, at det var hende frem for andre dagplejere, der blev afskediget.

Klager fik derfor ikke medhold.

Dagplejer afskediget på grund af faldende børnetal (J. nr. 2013-6810-46770)

Dagplejer afskediget på grund af faldende børnetal (II)

En 62-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal. Hun havde 24 års anciennitet og havde aldrig modtaget klager over sit arbejde. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at klagers alder havde indflydelse på, at det var hende frem for andre dagplejere, der blev afskediget.

Klager fik derfor ikke medhold.

Dagplejer afskediget på grund af faldende børnetal (J. nr. 2013-6810-49779)

Møde den 29. oktober om køn, alder og handicap

Spørgsmål om fleksjobsberettigelse er ikke omfattet af forskelsbehandlingloven

En mand, der havde fået afslag på bevilling af fleksjob, klagede til Ligebehandlingsnævnet, idet han mente, at afslaget var udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap.

Ligebehandlingsnævnet afgjorde sagen med dissens.

Tre medlemmer udtalte, at spørgsmålet, om en person er berettiget til fleksjob, ikke har karakter af beskæftigelse eller anvisning af beskæftigelse på en sådan måde, at klagen er omfattet af forskelsbehandlingsloven.

To medlemmer udtalte, at den virksomhed, som jobcentrene udøver i forbindelse med fleksjobordningen efter deres opfattelse, er vejledning og beskæftigelsesanvisning i forskelsbehandlingslovens forstand og derfor omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.

Nævnet kunne ikke behandle klagen.

Spørgsmål om fleksjobsberettigelse er ikke omfattet af forskelsbehandlingloven (J. nr. 2014-6810-20409)

Kirkesogn må ikke søge efter mænd

Det fremgik af et jobopslag vedrørende en stilling som sognepræst i to sogne, at menighedsrådene foretrak 'en mand med nogen erfaring'. Menighedsrådsrådene og stiftet henviste til, at ansættelse af præster i folkekirken er er undtaget fra ligebehandlingsloven. Det fremgik af sagen, at de to sogne i forvejen havde  en kvindelig præst ansat. Nævnet fandt derfor, at det lå uden for dispensationen, at meningsrådene foretrak en mand, da dette ikke kunne anses for at være begrundet i menighedsrådenes kirkesyn.

Klager fik derfor medhold i  klagen.

Kirkesogn må ikke søge efter mænd (J. nr. 2014-6810-06223)

Tandlæge afskediget efter han kom tilbage fra orlov

En tandlæge blev afskediget få dage efter, at han var kommet tilbage fra fædreorlov. Ved tilbagekomsten meddelte han, at han på et senere tidspunkt ville tage yderligere forældreorlov. Ejeren af klinikken meddelte, at afskedigelsen skyldtes manglende kvalitet i tandlægens arbejde. Nævnet fandt, at klinikejeren havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke skyldtes tandlægens ønske om orlov.

Klager fik derfor ikke medhold.

Tandlæge afskediget efter han kom tilbage fra orlov (J. nr. 2014-6810-32841)

Politimand fik ikke medhold i klage over nævnet

En polititjenestemand var utilfreds med den afgørelse han modtog fra Ligebehandlingsnævnet, idet han  ikke fik medhold i sin klage. Klager mente, at afgørelsen var forkert, fordi en anden polititjenestemand havde fået medhold i en lignende klage. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke grundlag for at genoptage sagen.

Politimand fik ikke medhold i klage over nævnet (J. nr. 2014-6810-48354) 

Flere SU-klip til mødre

Nævnet har fastslået, at reglerne om ekstra SU-klip til mødre (fødselsklip) ikke er i strid med ligestillingsloven. Nævnet henviste til, at ligestillingsloven ikke er til hinder for indførelse eller opretholdelse af bestemmelser om gunstigere behandling af kvinder i forbindelse med graviditet og moderskab.

Klager fik derfor ikke medhold.

Flere SU-klip til mødre (J. nr. 2014-6811-19873)

Fitnesscenter for kvinder

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at mænd ikke havde adgang til et fitnesscenter. Forskelsbehandling på dette område, er begrundet i et legitimt mål, der har til formål, at fremme ligestilling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Fitnesscenter for kvinder (J. nr. 2014-6811-35805)

Sidst opdateret 10.02.2015