Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2014 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2014

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet april 2014

Ligebehandlingsnævnet har i marts truffet afgørelse i 25 sager. I nyhedsbrevet kan du læse et resumé af sagerne.

Møde den 5. marts 2014 om køn, alder, handicap, religion og nationalitet

Skal præster gå af ved det 70. fyldte år?

Det er ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at præster efter tjenestemandsloven skal fratræde deres stilling, når de fylder 70 år.

Det fremgår af forarbejderne til tjenestemandsloven, at formålet med at bevare en afgangsalder på 70 år er at sikre hensynet til de særlige ansættelsesforhold for præster, herunder at menighedsrådets bestemmende betydning for udnævnelsen af præster (kaldsretten) ikke gøres illusorisk. Derudover er der også taget hensyn til, at der ikke opstår dybere uoverensstemmelser mellem præst og menighed, der kan udvikle sig til en hindring for det kirkelige livs trivsel.

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte folketingets vurdering af, at disse formål er tilstrækkeligt tungtvejende og legitime til at retfærdiggøre undtagelsen fra lovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, og at den pligtmæssige afgangsalder er et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at opfylde disse formål.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

J. nr. 2013-6819-08016

 

Var firmareklame nedsættende over for kvinder? 

Klagen omhandlede, hvorvidt et rengøringsfirmas reklame var kønsdiskriminerende. Reklamen viste en kvinde i undertøj ledsaget af teksten "Lad ikke en kvinde klare en arbejdsmands opgave".

Ligebehandlingsnævnet traf afgørelse om, at reklamer er omfattet af nævnets kompetence.

Nævnet fandt, at reklamen ikke kunne anses for at være diskriminerende på en sådan måde, at det var i strid med ligestillingslovens forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-42250

 

Klage over afslag på fleksjob og efterfølgende afvisning i nævnet

En mand klagede over forskelsbehandling på grund af handicap, fordi kommunen, beskæftigelsesankenævnet i statsforvaltningen og Ankestyrelsen ikke fandt ham berettiget til fleksjob. Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet afviste sagen, idet det måtte anses for åbenbart, at klager ikke kunne få medhold i klagen. Sekretariatet henviste til, at forholdet ikke havde relation til beskæftigelse eller anvisning af beskæftigelse på en sådan måde, at klagen var omfattet af forskelsbehandlingsloven. Klager klagede over sekretariatets afgørelse, og sagen blev derfor forelagt Ligebehandlingsnævnet.
Ligebehandlingsnævnet fandt, at en nærmere vurdering af klagen, herunder om kommunens afgørelse af, om en person er berettiget til fleksjob eller ej kan sidestilles med vejlednings- og uddannelsesvirksomhed eller anvisning af beskæftigelse i forskelsbehandlingslovens forstand, bør undergives nævnsbehandling.

Nævnet ophævede derfor sekretariatets afvisning, og sagen overgik til nævnsbehandling.

J. nr. 2013-6810-61304

Dyrehandler afskediget kort tid efter abort 

En medarbejder i en dyrehandel blev afskediget kort tid efter, hun havde fået foretaget en abort. Indklagede begrundede afskedigelsen med, at de var utilfredse med klager, og at dette var blevet påtalt over for klager flere gange. Klager bestred, at hun havde modtaget klager over sin arbejdsindsats. Nævnet fandt, at den tidsmæssige sammenhæng mellem aborten og afskedigelsen skabte en formodning for, at klager havde været udsat for forskelsbehandling, men det var også nævnets vurdering, at spørgsmålet om, hvorvidt indklagede havde løftet bevisbyrden, kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6810-14615

 

Jobsamtale kom til at handle om religion

En muslimsk kvinde var til jobsamtale til et job som pædagogmedhjælper, men fik ikke jobbet. Klager mente, at det skyldtes hendes religiøse overbevisning, da snakken til jobsamtalen blandt andet var faldet på eventuelle problemer i forhold til at tage i svømmehallen og deltage i grillfester, hvor nogle forældre ville spise svinekød. Indklagede var enig i, at det var emner, der var blev snakket om til jobsamtalen, men det fremgik ikke klart, hvad der konkret var blevet talt om, og hvorvidt der var en sammenhæng mellem indklagedes spørgsmål og klagers religion.

Da en afklaring af disse forhold kun kunne ske ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6810-42281

 

Kvinde midt i 50'erne fik afslag på næste karriereskridt 

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en kvinde fik afslag på en ansøgning til et job som direktionssekretær. Klager, der er født i 1957, mente, at afslaget skyldtes hendes alder, fordi det fremgik af opslaget, at "kandidaten skulle være klar til næste skridt i sin karriere". Nævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling, da der var indkaldt folk til samtale i samme aldersgruppe som klager.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-41153

 

Stormagasin gav rabat til udenlandske kunder 

Klagen drejede som om et stormagasin, der gav ti procent rabat til udenlandske kunder. Da rabatten var uafhængig af kundernes etniske oprindelse, var den ikke omfattet af den etniske ligebehandlingslov.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6811-24579

 

Kvindelig elev fik ingen mentorordning 

En kvindelig elev klagede over, at en skole kun tilbød en mentorordning til de mandlige elever. Skolen fik øremærket en pulje penge af Undervisningsministeriet til en mentorordning for mandlige elever med meget fravær, for at forhindre frafald. Klager var selv blevet tilbudt en mentor i efteråret 2013, og nævnet fandt derfor, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-41158

Møde den 12. marts 2014 om køn, alder, handicap og etnicitet

En yngre mand fik gentagne gange afslag på jobansøgninger hos samme virksomhed

En mand, født i 1983, havde søgt flere forskellige stillinger hos indklagede, men blev ikke indkaldt til samtale. Klager mente, at dette skyldtes hans alder. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at indklagede havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-40986

Virksomhed var på jagt efter "yngre ingeniør" 

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en virksomhed søgte efter en "yngre ingeniør". Klager fik medhold i klagen, men da klager ikke søgte stillingen, blev der ikke tilkendt nogen godtgørelse.

J. nr. 2013-6810-42695

Fleksjobber afskediget under sygemelding

En pædagog i fleksjob blev afskediget, mens hun var sygemeldt. Begrundelsen for afskedigelsen var hensynet til driften, idet indklagede ikke længere mente, at de kunne imødekomme klagers skånehensyn. Klager havde ifølge indklagede givet udtryk for, at hun på grund af hendes helbred ikke kunne klare arbejdet. Nævnet fandt, at klager, der havde sclerose og følger efter piskesmæld, havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Da indklagede havde begrundet afskedigelsen med klagers sygemelding og manglende mulighed for at tilgodese skånehensynene, havde klager påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at hun havde været udsat for forskelsbehandling.

Nævnet fandt, at en afklaring af, hvorvidt indklagede havde tilbagevist formodningen for forskelsbehandling, bedst kunne ske ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet. Nævnet lagde vægt på, at indklagede løbende i dialog med klager havde tilrettelagt klagers arbejde med henblik på at imødekomme klagers behov for skånehensyn, men at der for nævnet var tvivl om, hvorvidt klagers ønsker, som anført af indklagede, ville udgøre en uforholdsmæssig stor byrde.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6811-05175

Sygemeldt pædagog udførte arbejde andetsteds og blev afskediget

En pædagog blev afskediget på grund af sygdom. Klager havde i forbindelse med sit arbejde været udsat for en ulykke, hvor hun pådrog sig gener fra nakke, skulder og arm. Det fremgik blandt andet af en speciallægeerklæring, at klagers pædagogstilling i realiteten var ideel, idet den ikke var nakke-skulderågsbelastende. Det fremgik videre, at klagers erhvervsevne/indtjeningsevne på længere sigt næppe ville blive påvirket i væsentlig grad. Der forelå desuden oplysninger om, at klager under sin sygemelding havde udført arbejde som pædagog under et ophold i Grønland. Nævnet fandt, at klager ikke var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-16551

Tøjbutik havde kun fuldtidsplads til en mand

En kvinde, der var ansat som timelønnet medarbejder i en tøjbutik blev ikke tilbudt fuldtidsansættelse, da der opstod en ledig stilling. Indklagede havde over for klager bekræftet, at der kun var fuld tid til "en mand". Nævnet fandt, at dette, som anført af indklagede, kunne forstås på den måde, at der alene var plads til en fuldtidsmedarbejder uanset køn. Fuldtidsstillingen blev i øvrigt delt op i to deltidsstillinger, der blev besat af henholdsvis en mand og en kvinde. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-28914

Pigejulefrokost på diskotek

Et diskotek afholdte en julefrokost for piger. Da julefrokosten foregik samme tid, sted og med samme vilkår som diskotekets herrejulefrokost, fandt nævnet, at indklagede ikke havde handlet i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-51521

Kvinde af anden etnisk oprindelse kom ikke i betragtning til job

En kvinde af udenlandsk oprindelse kom ikke i betragtning til en fast stilling som socialrådgiver hos indklagede kommune. Kvinden var først i virksomhedspraktik og efterfølgende i en tidsbegrænset ansættelse som socialrådgiver i en jobrotationsordning hos kommunen. Klager bad i en mail til klager om en forklaring på, hvorfor en af de nyansatte, som ingen erfaring havde, var bedre egnet til stillingen end klager. Klager mente, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af hendes etniske oprindelse. Efterfølgende blev klager sygemeldt på ubestemt tid og senere afskediget. Nævnet fandt, at indklagede havde foretaget en saglig vurdering af klagers udfordringer i forhold til jobbet som socialrådgiver.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-13337

Pædagogiske medarbejder afskediget kort tid efter abort

En pædagogisk medarbejder blev opsagt tre uger efter, at hun havde aborteret. Indklagede fremhævede, at der havde været en del samarbejdsvanskeligheder med klager. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der pegede på en sammenhæng mellem klagers abort og opsigelsen. Der var derfor ikke formodning for, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-09725

Møde den 19. marts 2014 om køn og etnicitet

Lægesekretær fik ændret arbedejstid under barsel

En lægesekretær på en kirurgisk afdeling fik under sin barselsorlov besked om, at hendes arbejdstid var blevet ændret, og at hun skulle tilknyttes et andet afsnit på afdelingen. Klager valgte derfor at fratræde sin stilling kort efter, at hun vendte tilbage fra barselsorlov. Nævnet fandt, at ændringen af klagers mødetid måtte anses for at være en væsentlig ændring i relation til retten til at vende tilbage til samme arbejde. Indklagede oplyste, at ændringen skyldtes, at alle lægesekretærer skulle være til stede i det tidsrum, hvor der var patienter. Nævnet fandt, at dette kriterium var sagligt og rimeligt, og ændringen af arbejdsvilkårene var derfor ikke i strid med Ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-49752

Afskediglse efter at have ønsket forældreorlov

En HR-manager blev afskediget efter, at han havde indgivet ønske om forældreorlov. Begrundelsen for opsigelsen var underskud i virksomheden. Der var tidligere på året opsagt to sælgere. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6810-13955

Revisorassistent afskediget under graviditet

Det var i strid med ligebehandlingsloven, da en revisionsassistent blev afskediget under sin graviditet. Klager blev sygemeldt i februar 2013. Under sygemeldingen orienterede hun i en mail indklagede om, at hun var gravid og derfor ikke var i stand til at arbejde på ubestemt tid, da hun havde kraftig kvalme og hovedpine. Klager blev opsagt med henvisning til 120-dages reglen. Nævnet lagde til grund, at indklagede havde kendskab til, at klagers sygdom helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet, og at indklagede derfor havde handlet i strid med ligebehandlingsloven ved at afskedige hende.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 190.000 kr., svarende til ni måneders løn.

J. nr. 2013-6810-40262

Forfatter smidt ud af VUC efter krænkelse af underviser

En elev blev udmeldt af VUC efter at han havde skrevet et digt, som efter indklagedes opfattelse var en krænkelse af underviseren, og klagers opførsel var en overtrædelse af skolens ordensreglement. Nævnet vurderede at udmeldelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

J. nr. 2013-6811-32258

Kvinder kom billigere ind på swingerklub

En mand klagede over, at en swingerklub lukkede kvinder billigere ind end den pris, der fremgik på deres hjemmeside. Indklagede forklarede herefter, at de svingende priser skyldtes, at man i perioder havde særlige rabatter til nye medlemmer. Disse rabatter gjaldt både mænd og kvinder. Nævnet fandt, at spørgsmålet angående de forskellige entrépriser kun kunne afklares ved parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6811-09457

Kvinder kom billigere ind på swingerklub

Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige priser for mænd og kvinder.

Klager fik ingen godtgørelse, da der var tvivl om, hvorvidt han havde besøgt swingerklubben.

J. nr. 2013-6811-12435

Mænd måtte ikke træne i stroptrøjer

Det var i strid med ligestillingsloven, at et træningscenter ikke tillod mænd at træne i stroptrøjer.


Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

J. nr. 2013-6811-12990

Mand af afrikansk oprindelse afvist på bar

En mand af afrikansk oprindelse blev bedt om at forlade en bar, kort tid efter han var kommet ind, fordi dørmanden ikke var tryg ved klager. Klagers danske venner fik lov til at blive. Der var uenighed mellem klager og indklagede om, hvorfor klager blev smidt ud, og nævnet fandt derfor, at klagen kun kunne afgøres ved hjælp af parts- og vidneforklaringer.

Nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

J. nr. 2013-6811-42278

Kvinde af sydafrikanske oprindelse klagede over brøkpension

Klagen drejede sig om en sydafrikansk kvinde, der fik tilkendt brøkpension, fordi hun havde haft bopæl i udlandet i en årrække. Hun klagede over mangelfuld rådgivning fra hendes fagforening, A-kasse og de offentlige myndigheder. Klagen blev afvist af sekretariatet, der vurderede, at det var åbenbart, at klager ikke kunne få medhold. Dette klagede kvinden over til nævnet .
Nævnet fandt, at grundlaget for beregning af pension er bopæl, og derfor ikke en favorisering af en særlig befolkningsgruppe. Bopælskravet rammer alle, der har opholdt sig i udlandet. Nævnet fandt yderligere, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede på, at den påståede manglende i rådgivning var begrundet i klagers sydafrikanske ophav.

Nævnet tiltrådte derfor sekretariatets afgørelse og fandt ligeledes, at sekretariatet havde kompetence til at afvise sagen fra behandling i nævnet.

J. nr. 2013-6811-12021

Sidst opdateret 24.02.2015