Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2014 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2014

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet august 2014

Ligebehandlingsnævnet har i juni truffet afgørelse i 13 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 18. juni om køn og etnicitet

Socialpædagog afskediget efter vold på arbejdspladsen

En socialpædagog blev sygemeldt, efter at hun blev sparket i ryggen af et barn. Hun havde som følge heraf et højt sygefravær og blev senere afskediget på grund af fraværet. Indklagede havde ikke mulighed for at omplacere klager, da hun ikke ønskede at arbejde med udadreagerende børn. Beslutningen om at afskedige klager var truffet, før klager orientrede indklagede om, at hun var gravid.

Klager fik ikke medhold.

Socialpædagog afskediget efter vold på arbejdspladsen (j. nr. 2013-6810-49749)

Butikskonsulent på barselsorlov sagde op efter hun blev forflyttet

En butikskonsulent fik ændret sit arbejdssted til et andet storcenter, mens hun var på barselsorlov. I klagers kontrakt stod, at hendes arbejdssted ikke var fast. Klager sagde efterfølgende selv op på grund af utilfredshed over forflyttelsen, som hun mente forringede hendes indtjeningsmuligheder. Nævnet fandt, at en mulig ændring i indtjeningen og forflyttelse af arbejdsstedet ikke kunne sidestilles med en opsigelse, samt at et mindre udsving i klagers provisionsindtjening ville være inden for rammerne af, hvad klager med rimelighed måtte tåle.

Klager fik derfor ikke medhold.

Butikskonsulent på barselsorlov sagde op efter hun blev forflyttet (j. nr. 2013-6810-13098)

Undervisningsassistent afskediget under barselsorlov

En undervisningsassistent på et museum blev afskediget under sin barselsorlov med henvisning til, at hendes arbejdsopgaver ophørte i forbindelse med en midlertidig flytning. Nævnet fandt, at det ikke var godtgjort, at alle klagers arbejdsopgaver var bortfaldet, og at klager var den, der bedst kunne undværes. Indklagede havde derfor ikke løftet bevisbyrden for, at klagers barselsorlov ikke helt eller delvist havde betydning for afskedigelsen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 300.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Undervisningsassistent afskediget under barselsorlov (j. nr. 2013-6810-18602)

Gravid studerende stoppede med at få vagter

En studerende, der havde et fritidsjob på en restaurant, fik ikke tildelt vagter, efter hun havde meddelte indklagede, at hun var gravid. På baggrund af indklagedes beskeder i form af SMS'er til klager, fandt nævnet, at klagers graviditet var medvirkende til, at hun efterfølgende blev sagt op.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 20.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Gravid studerende stoppede med at få vagter (j. nr. 2013-6810-40813)

Swingerklub var kun gratis for kvinder

I en swingerklub var prisen for mænd og par 200 kr., mens entréen var gratis for kvinder. Dette betød, at en entré for et homoseksuelt par ville være 400 kr., mens prisen ville være det halve for et heteroseksuelt par.

Nævnet kunne ikke tage stilling til forskellig pris på grund af seksualitet, da dette ikke er omfattet af ligestillingsloven. Nævnet fandt til gengæld, at de forskellige priser for mænd og kvinder var i strid med loven.

Klager fik derfor medhold i denne del af klagen.

Swingerklub var kun gratis for kvinder (j. nr. 2014-6811-01869)

Italiener afvist i døren til diskotek

En 30-årig italiener blev afvist i døren til et diskotek med henvisning til at hans nationale oprindelse. Indklagede mente, at afvisningen skyldtes klagers dårlige attitude. Da sagen kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Klagen blev derfor afvist.

Italiener afvist i døren til diskotek (j. nr. 2013-6811-46707)

Møde den 25. juni om køn, alder, handicap og etnisk oprindelse

Afskedigelselse af gravid chefsekretær

En teamleder ved et rederi blev afskediget under sin kones graviditet. Opsigelsen skete i forbindelse med en større afskedigelsesrunde, og klager var skyld i væsentligt større kassedifferencer i færgens restaurant og bistro end de andre teamledere. Oplysningerne var ikke bestridt af klager.

Klager fik derfor ikke medhold.

Afskedigelselse af gravid chefsekretær (j. nr. 2014-6810-09204)

Afrikansk lærer klagede over chikane og afskedigelse

En lærer af egyptisk oprindelse blev afskediget fra sit job som lærer. Klager mente, at han blev chikaneret af skoleledelsen under ansættelsen, og at opsigelsen var udtryk for forskelsbehandling på grund af race/etnisk oprindelse. Nævnet fandt, at den del af klagen, der vedrørte chikane/forskelsbehandling under ansættelsen, ikke kunne behandles i nævnet, da det krævede afklaring af de faktiske omstændigheder. Dette forudsatte mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted ved nævnet.

I forhold til afskedigelsen fandt nævnet, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at denne var udtryk for forskelsbehandling på grund af race/etnisk oprindelse.

Klager fik ikke medhold i denne del af klagen.

Afrikansk lærer klagede over chikane og afskedigelse (j. nr. 2013-6810-17942)

Bioanalytiker i 60'erne blev afskediget

En bioanalytiker født i 1950 blev afskediget som følge af nedskæringer. Klager var den eneste bioanalytiker, der blev afskediget på afdelingen. Der blev afskediget 31 medarbejdere, hvoraf to var over 60 år. Der var i alt 24 medarbejdere over 60 år i klagers afdeling. Nævnet fandt derfor, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Bioanalytiker i 60'erne blev afskediget (j. nr. 2013-6810-07101)

Lærer med depression afskediget, efter han blev raskmeldt

En lærer, der havde en depression, havde været sygemeldt i en periode på mere end to år, før han vendte tilbage til jobbet. Efter tilbagekomsten var hans fremmøde ustabilt, og han blev herefter afskediget, da indklagede mente, at hans opførsel ikke var i overensstemmelse med, hvad der kunne forventes. Nævnet fandt, at klager på opsigelsestidspunktet ikke var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Klager fik derfor ikke medhold.

Lærer med depression afskediget efter han blev raskmeldt (j. nr. 2013-6810-56656)

Godtgørelse efter funktionærlovens § 2b afskar ikke projektleder fra at få medhold ved nævnet

En projektleder på 53 år blev afskediget få dage efter, at to andre kollegaer på henholdsvis 59 og 65 år var blevet afskediget. Afskedigelsen blev begrundet med, at klager ikke udførte sit arbejde tilfredsstillende. Klager indgik et forlig, hvor han fik en godtgørelse svarende til to måneders løn. Nævnet fandt, at godtgørelsen var fastsat i henhold til funktionærlovens § 2b, og at dette ikke afskar klager fra at rejse krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Da indklagede afskedigede de tre ældste medarbejdere, fandt nævnet, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at klagers alder ikke var tillagt betydning ved beslutningen om at opsige klager.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 485.000 kr., svarende til cirka ni måneders løn.

Godtgørelse efter funktionærlovens § 2b afskar ikke projektleder fra at få medhold ved nævnet (j. nr. 2013-6810-58641)

Tandlæge søgte efter nye medarbejdere under 25 år

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 25-årig kvinde ikke blev indkaldt til jobsamtale om en stilling som klinikassistentelev. Det fremgik af stillingsopslaget, at indklagede forventede, at ansøgerne var under 25 år, men nævnet fandt det godtgjort, at det ikke var på grund af klagers alder, at hun ikke blev indkaldt til samtale. Indklagede havde brugt en gammel annoncetekst, og der blev indkaldt flere ansøgere over 25 år.

Klager fik derfor ikke medhold.

Tandlæge søgte efter nye medarbejdere under 25 år (j. nr. 2013-6810-40830)

Bar gav kvindelige gæster rabat på alkohol

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar gav kvindelige gæster rabat på en bestemt drikkevare.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Bar gav kvindelige gæster rabat på alkohol (j. nr. 2013-6811-36151)

Sidst opdateret 21.01.2015