Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet januar 2014

Her kan du læse resuméerne af Ligebehandlingsnævnets afgørelser fra december 2013

Ligebehandlingsnævnet har i december 2013 truffet afgørelse i 9 sager.

Du kan læse et resumé af sagerne her: 

Møde den 18. december 2013 om køn, etnisk oprindelse, alder og religion

J. nr. 2013-6810-02317

En kvinde, der var ansat som advokat i en arbejdsgiverforening, klagede over, at hun fik lavere løn end sin mandlige kollega. Nævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt klagers lavere løn skyldtes hendes køn, krævede mundtlige parts- og vidneforklaringer for at belyse klagers og kollegaens kompetencer. Nævnet kunne derfor ikke behandle spørgsmålet om ligeløn.

Klager blev afskediget mindre end et år efter, at hun fremsatte krav om ligeløn.  Indklagede gjorde gældende, at afskedigelsen af begge de juridiske medarbejdere skyldtes omstruktureringer, og at indklagede fremover ville benytte sig af ekstern hjælp til de juridiske opgaver. Klager fik derfor ikke medhold i, at hun var blevet afskediget som følge af kravet om ligeløn.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6810-09773

En kvinde, der var ansat som indkøbskonsulent i en kommune, klagede over, at hun fik lavere løn end en mandlig kollega, der var ansat i et barselsvikariat. Indklagede gjorde gældende, at de to stillinger ikke kunne sammenlignes, fordi den mandlige kollegas stilling var fagligt mere kompleks. Klager var ansat i en HK-stilling, mens  kollegaen var ansat i en AC-stilling. Nævnet fandt derfor, at indklagede havde bevist, at klagers lavere løn ikke skyldtes hendes køn. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6811-14564

Det var i strid med ligestillingsloven, at en frisør havde højere priser for kvinder end for mænd. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kroner.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6811-03219

Klager, der var af tyrkisk oprindelse, klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med hendes ansøgning om førtidspension. Hun mente, at hendes etniske oprindelse var tillagt betydning i sagsbehandlingen. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der tydede på, at klagers etniske oprindelse var tillagt betydning.

 

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6810-05081

Et universitet spurgte til ansøgernes alder, køn og nationalitetsland i forbindelse med et online ansøgningsskema til brug ved jobansøgninger. Nævnet fandt, at det ikke var i strid med ligebehandlingsreglerne at spørge om en ansøgers alder og køn. Nationalitetsland som udtryk for, at der spørges om en ansøgers etniske og/eller nationale oprindelse var derimod i strid med forskelsbehandlingsloven. Nævnet fandt, at udtrykket "nationalitetsland" var egnet til at skabe tvivl om, hvorvidt der blev spurgt efter ansøgernes statsborgerskab eller deres etniske eller nationale oprindelse. Klager fik derfor medhold for så vidt angik skemaets forespørgsel til nationalitetsland.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6810-12644

Det var ikke forskelsbehandling på grund af køn, at et universitet havde meddelt en mandlig sanitør, at de anså hans hverv som fællestillidsrepræsentant for ophørt. Klager havde skiftet forbund og var derfor ikke længere medlem af den forhandlingsberettigede organisation, der havde anmeldt ham som tillidsrepræsentant.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6810-14565

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede søgte efter en studentermedhjælper, der ville arbejde et år før start på en videregående uddannelse. Nævnet fandt, at annoncen henvendte sig til yngre ansøgere. Klager fik derfor medhold.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6810-01073

En muslimsk rengøringsassistent blev afskediget, efter han anmodede om at få en feriedag så han kunne fejre Eid. Der var uenighed om, hvornår klager første gang rettede henvendelse til indklagede for at få fri, ligesom der heller ikke var enighed om, hvorvidt indklagede havde mulighed for at ændre tidspunktet for rengøringen. Endelig var parterne heller ikke enig om, hvorvidt klager blev afskediget eller kunne fortsætte ansættelsen efter uoverensstemmelsen omkring afholdelsen af en feriedag. Nævnet fandt derfor, at spørgsmålet kun kunne afklares i form af parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kan ske ved nævnet. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

 

J. nr. 2013-6810-01406

En muslimsk rengøringsassistent blev afskediget, efter han anmodede om at få en feriedag så han kunne fejre Eid. Der var uenighed om, hvornår klager første gang rettede henvendelse til indklagede for at få fri, ligesom der heller ikke var enighed om, hvorvidt indklagede havde mulighed for at ændre tidspunktet for rengøringen Endelig var parterne heller ikke enig om, hvorvidt klager blev afskediget eller kunne fortsætte ansættelsen efter uoverensstemmelsen omkring afholdelsen af en feriedag. Nævnet fandt derfor, at spørgsmålet kun kunne afklares i form af parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kan ske ved nævnet. Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 23.10.2014