Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyhedsbreve » Nyhedsbreve 2014 » Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2014

Nyhedsbrev fra Ligebehandlingsnævnet februar 2014

Ligebehandlingsnævnet har i januar truffet afgørelse i 23 sager. Du kan i nyhedsbrevet læse et resume af sagerne.

Møde den 8. januar om køn og alder

J. nr. 2013-6810-07122

En assistent i en forsikrings- og pensionsvirksomhed blev afskediget kort efter, at han meddelte, at hans kone var gravid, og at han ønskede at holde orlov i forbindelse med fødslen. Indklagede begrundede afskedigelsen med nedskæringer, og at klager var den, der bedst kunne undværes. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen helt eller delvist var begrundet i det forhold, at klagers kone var gravid, og at klager ønskede at holde orlov. Nævnet lagde vægt på, at indklagede ikke i tilstrækkeligt omfang havde redegjort for, hvorfor de andre medarbejdere var bedre kvalificerede end klager.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-04254

En ejendomsmægler blev afskediget kort før, han skulle afholde fædreorlov. Klager, fik til at begynde med ingen årsag til afskedigelsen. Det viste sig senere, at der blandt andet var uenighed mellem parterne om kørepenge og klagers motivation. Indklagede var også utilfreds med klagers manglende omsætning. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen helt eller delvist skyldtes klagers ønske om, at afholde forældreorlov. Nævnet lagde vægt på, den korte periode mellem klagers afskedigelse og start på orlov, og at klager ikke før afskedigelsen havde modtaget klager over sit arbejde.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2012-6810-55108

En elektriker blev afskediget fra sit job fem dage efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, at hans kone var gravid. Begrundelsen for afskedigelsen var manglende arbejde. Det blev ikke oplyst, hvorfor netop klager skulle afskediges. Der forelå ikke dokumentation dateret forud for afskedigelsen for, at klager ikke udførte sit arbejde godt nok. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde bevist, at afskedigelsen af klager, ikke helt eller delvist skyldtes hans kones graviditet.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 360.000 kr., svarende til ni måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2012-6810-51690

En lærer var ansat på en skole i fem successive tidsbegrænsede kontrakter. Klager søgte herefter en fast stilling på skolen, men fik afslag fordi hun havde planer om familieforøgelse og skulle i fertilitetsbehandling. Afvisningen af klager var i strid med ligebehandlingsloven.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2012-6810-47166

En 58-årig kvinde blev afskediget fra sin stilling som fuldmægtig i et ministerium på grund af omstruktureringer. Begrundelsen for opsigelsen var blandt andet, at klagers løn ikke stemte overens med hendes produktion. To medlemmer fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder, mens et medlem fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-07113

En salgskoordinator hos en hotelkæde blev afskediget, mens hun var på barselsorlov. Årsagen var, at klagers stilling blev nedlagt på grund af omstruktureringer. Indklagede havde før overdragelsen ikke haft en medarbejder i klagers stilling. Klager fik herefter tilbudt den mest sammenlignelige stilling. Det var en stilling, hun havde haft før virksomhedsoverdragelsen. Da klager takkede nej, blev hun afskediget. Nævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-10834

Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar hver fredag tilbød gratis drinks til de kvindelige gæster. Klager fik derfor medhold samt en godtgørelse på 2.500 kr.

Læs hele afgørelsen

Møde den 22. januar 2014 om køn, alder, etnisk oprindelse og national oprindelse

J. nr. 2013-6810-09288

En balletdanser blev afskediget som følge af besparelser. Alle dansere fik først tilbud om frivillig fratrædelse, men da ingen tog i mod det, skulle indklagede afskedige 11 dansere. Efterfølgende ansatte indklagede fem nye, yngre dansere, som var internt rekrutterede. Indklagede henviste til, at talentudvikling var afgørende for, at indklagede kunne bevare sin position som et af verdens mest anerkendte balletkompagnier. Nævnet fandt, at hensynet til udviklingen af balletkorpsets ydeevne var et sagligt formål, og at indklagedes midler derfor måtte anses for at være både hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-09290

En balletdanser blev afskediget som følge af besparelser. Alle dansere fik først tilbud om frivillig fratrædelse, men da ingen tog i mod det, skulle indklagede afskedige 11 dansere. Efterfølgende ansatte indklagede fem nye, yngre dansere, som var internt rekrutterede. Indklagede henviste til, at talentudvikling var afgørende for, at indklagede kunne bevare sin position som et af verdens mest anerkendte balletkompagnier. Nævnet fandt, at hensynet til udviklingen af balletkorpsets ydeevne var et sagligt formål, og at indklagedes midler derfor måtte anses for at være både hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-09296

En balletdanser blev afskediget som følge af besparelser. Alle dansere fik først tilbud om frivillig fratrædelse, men da ingen tog i mod det, skulle indklagede afskedige 11 dansere. Efterfølgende ansatte indklagede fem nye, yngre dansere, som var internt rekrutterede. Indklagede henviste til, at talentudvikling var afgørende for, at indklagede kunne bevare sin position som et af verdens mest anerkendte balletkompagnier. Nævnet fandt, at hensynet til udviklingen af balletkorpsets ydeevne var et sagligt formål, og at indklagedes midler derfor måtte anses for at være både hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-09297

En balletdanser blev afskediget som følge af besparelser. Alle dansere fik først tilbud om frivillig fratrædelse, men da ingen tog i mod det, skulle indklagede afskedige 11 dansere. Efterfølgende ansatte indklagede fem nye, yngre dansere, som var internt rekrutterede. Indklagede henviste til, at talentudvikling var afgørende for, at indklagede kunne bevare sin position som et af verdens mest anerkendte balletkompagnier. Nævnet fandt, at hensynet til udviklingen af balletkorpsets ydeevne var et sagligt formål, og at indklagedes midler derfor måtte anses for at være både hensigtsmæssige og nødvendige.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-00512

En gravid kvinde, der var under uddannelse til pædagogisk assistent, fik ophævet sin uddannelsesaftale, mens hun var i praktik, på grund af for meget sygefravær. En del af fraværet skyldtes en lav blodprocent på grund af graviditeten. Nævnet fandt, at indklagede ikke havde godtgjort, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i klagers graviditet. Opsigelsen var derfor i strid med ligebehandlingsloven, og klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 50.000 kr, svarende til ca. seks måneders løn.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-24576

En mand med fornavnet Jihad blev af sikkerhedsmæssige hensyn udelukket fra at deltage i et debatmøde om "Ytringsfriheden efter Hedegaard-attentatet" på Christiansborg.
Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at klager alene blev afvist på grund af navnet Jihad, som mødearrangørerne forbandt med begrebet "hellig krig". Dette var ikke i strid med loven om etnisk ligebehandling, da der var store sikkerhedshensyn omkring mødet, og da der deltog andre med anden etnisk baggrund end dansk.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-06182

Et ukrainsk ægtepar fik afslag på et huslån efter først at være blevet godkendt. Indklagede tilbød i stedet 60% belåning frem for de oprindelige 95%. Indklagede har oplyst, at man manglede skattemæssige oplysninger om klager og hendes ægtefælle, ligesom oplysninger om salg af en post aktier ikke blev indleveret. Klager oplyste, at man indleverede de oplysninger, man blev bedt om. Da usikkerheden om, hvorvidt indklagede havde fået de nødvendige oplysninger kun kunne afklares ved parts- og vidneforklaring, kunne nævnet ikke behandle klagen.

Klagen blev derfor afvist.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-09466

En russisk kvinde klagede over et rejsebureau, der søgte efter en webudvikler med dansk som modersmål eller på modersmålsniveau. Indklagede oplyste, at hele deres program er udviklet på dansk, og at udviklerne skriver direkte på hjemmesiderne. Klager kom ikke med bemærkninger til indklagedes forklaring. På den baggrund fandt nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering af, at jobbet krævede dansk på modersmålsniveau.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-14691


En HF-elev havde klaget over, at censor forinden mundtlig eksamen i matematik havde bedt matematiklæreren om at orientere eleverne om, at censor af religiøse årsager ikke giver hånd til kvinder. Nævnet fandt, at indholdet af den besked, eleverne modtog forud for deres mundtlige eksamen, er omfattet af ligebehandlingslovens regler om chikane. Beskeden blev videreformidlet af læreren til eleverne på censors anmodning. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr., der betales af hendes egen skole og censorens arbejdsgiver in solidum.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-24542

Det var i strid med ligestillingsloven, at en hårfjerningsklinik havde forskellige priser for mænd og kvinder. Indklagede anførte, at mænds behåring normalt er tættere og kraftigere end kvinders, hvorfor priserne er begrundet i saglige og objektive forhold. Indklagede havde ved annonceringen ikke henvist til disse saglige forhold, men alene til kønsforskellene.
Klager fik derfor medhold, men ingen godtgørelse, da han ikke havde dokumenteret, at han var blevet berørt af prisforskellen.

Læs hele afgørelsen

Møde den 29. januar 2014 om køn, etnisk oprindelse, handicap og alder

J. nr. 2013-6811-05513

Klagen drejede sig om en kvinde af anden etnisk herkomst end dansk, der skyldte 54.000 kr. i boligafgift til sin andelsforening. Klager og ejendomsadministratoren indgik herefter en aftale om månedlig tilbagebetaling. Klager fandt senere ud af, at hendes månedlige ratebetaling var langt højere end de andre andelsejeres. Hun mente, at det skyldtes hendes køn og etnicitet. Den indklagede ejendomsadministrator gjorde gældende, at klager selv havde været med til at indgå aftalen efter at være blevet spurgt, hvor meget hun var i stand til at afdrage på sin gæld. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at den indgåede aftale om ratebetaling var anderledes for klager på grund af hendes køn eller etnicitet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-05436

En 62-årig politimand blev valgt til at indgå i en pulje på tre politimænd, hvoraf der skulle vælges to til at arbejde med automatisk trafikkontrol (ATK-måling). Indklagede oplyste, at årsagen til, at klager blev valgt, var, at han var i sin senkarriere. Da klager ikke blev valgt til ATK-måler, fandt Ligebehandlingsnævnet, at han ikke var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder i denne del af forløbet.

Klager søgte efterfølgende en stilling i færdselsafdelingen. Han fik efter at have fået stillingen at vide, at der var tale om en kombistilling, hvor han halvdelen af arbejdstiden skulle arbejde med ATK-måling. Nævnet fandt, at der til belysning af denne del af klagen var behov for parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske ved nævnet. Nævnet kunne derfor ikke behandle denne del af klagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6811-41178 

Et adoptionssamråd havde en aldersgrænse på 70 år for medlemmerne. Klagen var afvist af sekretariatet. Nævnet fandt, at det ikke var kompetent til at behandle klagen, da hvervet som medlem af et adoptionssamråd ikke kunne anses for at være beskæftigelse i forskelsbehandlingslovens forstand.
Nævnet tiltrådte derfor sekretariatets afvisning af sagen.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-33979

En svejsekontrollant var ude for en arbejdsulykke, der medførte en brækket fod. Klager vendte senere tilbage til arbejdet på deltid, men måtte efterfølgende sygemeldes igen på grund af ny operation. Tre måneder efter denne operation blev klager afskediget på grund af "længere tids sygdom", hvilket gav en formodning om, at klager havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Indklagede tilbød klager deltidsansættelse i hans hidtidige stilling, hvilket han tog imod i månederne op til operationen. Efterfølgende tilbød indklagede klager en hel- eller deltidsansættelse i en mere administrativ stilling, hvilket klager afslog.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-04957

En gravid Lead Management Coordinator blev afskediget under sin graviditet. Indklagede reducerede over en periode på næsten halvandet år sin medarbejderstab med 82 personer. Blandt disse blev to andre i klagers afdeling fyret, mens en tredje blev omplaceret. Indklagede vurderede, at klager var én af dem, der bedst kunne undværes i afdelingen, på grund af manglende kompetencer og arbejdsopgaver samtidig med, at klager tidligere havde modtaget både en mundtlig og en skriftlig advarsel.
Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

J. nr. 2013-6810-10731

En socialpædagog blev afskediget fra sin stilling, ni måneder efter hun var vendt tilbage fra barselsorlov. Antallet af anbragte børn på det indklagede opholdssted var faldet fra 8 til 5, hvilket betød, at der ikke var behov for lige så mange pædagoger. Beslutningen om at afskedige klager skyldtes, at klager ikke længere var kontaktperson for nogle børn.

Klager fik derfor ikke medhold.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015