Voksenelev var for dyr

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var aldersdiskrimination, at en arbejdsgiver afslog at ansætte en 34-årig kvinde som kontorelev, fordi lønomkostningen ved voksenelever var for høj.

10.01.2012

En arbejdsgiver måtte ikke afslå at ansætte en ansøger til en ledig elevstilling med henvisning til, at lønomkostningen ved at have den pågældende ansat var for høj. Det slog Ligebehandlingsnævnet fast på et principielt møde den 14. december 2011.

Sagen drejede sig om en 34-årig kvinde, der søgte en stilling som kontorelev hos en virksomhed. Virksomheden havde indgået en overenskomst, hvorefter aflønningen af elever var forskellig afhængig af alder. Virksomheden havde i en uddybende begrundelse for afslaget henvist til, at de ikke ansatte voksenelever, da lønomkostningen var for høj.

Afgørelsen afsagt med dissens

Et flertal på tre af nævnets medlemmer mente, at dette var i strid med forskelsbehandlingsloven. Medlemmerne lagde vægt på, at ligebehandlingsprincippet, ifølge det underliggende EU-direktiv, alene kan fraviges ved foranstaltninger, der er begrundet i legitime socialpolitiske formål. Der skal være tale om formål af almen interesse, men derimod ikke rent individuelle begrundelser fra den enkelte virksomhed, for eksempel omkostningsbegrænsning eller forbedret konkurrenceevne.

Mindretallet på to medlemmer mente derimod, at overenskomstens bestemmelser om mulighed for forskellig aflønning baseret på elevernes alder og erfaring måtte antages at bygge på uddannelsespolitiske hensyn. Disse medlemmer lagde vægt på, at reglerne understøtter, at arbejdsgiverne stiller det fornødne antal elevpladser til rådighed, og at der derfor ikke var tale om ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

Klager fik efter flertallets afgørelse medhold i klagen, og hun blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Læs hele afgørelsen

Sidst opdateret 09.12.2013