Kvindernes Internationale Kampdag

Den 8. marts hvert år bliver Kvindernes Internationale Kampdag markeret verden over både i FN og som en national mærkedag i mange lande.

07.03.2013

Ideen om en international kampdag for kvinder kom til verden i København i 1910 under en international kvindekonference. Emnet var ligestilling og indebar, at kvinder skulle have politisk indflydelse, uddannelse og arbejde på lige fod med mænd. I første omgang var det stemmeret for kvinder, som var hovedformålet med dagen.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager fra både mænd og kvinder, der mener at være blevet udsat for kønsdiskrimination inden for og uden for arbejdsmarkedet. I 2012 afgjorde nævnet 129 sager om kønsdiskrimination, heraf 60 klager indgivet af kvinder.

De forskellige sager spænder vidt og handler blandt andet om frisørpriser, rejser kun for kvinder, annoncer om "rengøringspiger", afskedigelser af gravide og forældre på barselsorlov, ligeløn, kvinder i bestyrelser og kvindelige professorer. Alle afgørelserne kan ses på nævnets hjemmeside.

Selvom der er sket meget siden 1910, hvor kvinder kæmpede for at få stemmeret, viser afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet, at både mænd og kvinder stadig bliver udsat for kønsdiskrimination, også i 2012.

Vi vil fremhæve to afgørelser fra 2012.

Kvinder i bestyrelser

En virksomhed havde en målsætning om, at senest i 2015 burde mindst 40 procent af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer være kvinder. Det var dog først og fremmest afgørende, at pågældende havde de fornødne kompetencer. Det er et legitimt mål at fremme ligestilling indenfor områder, hvor det ene køn er underrepræsenteret, og nævnet kom derfor frem til, at ligestillingsloven ikke var overtrådt. 

Læs afgørelsen

Ønsket om flere kvinder i ledelser og bestyrelser har længe været på regeringens dagsorden. I 2012 vedtog Folketinget en lov, der skal sikre flere kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser, således at der kommer en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i den øverste ledelse.

Loven indebærer blandt andet, at de ca. 1100 største virksomheder i Danmark skal have måltal og en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelse.

Kvindelige professorer

Et universitet havde vedtaget en handleplan, der belønnede fakulteter økonomisk, hvis de ansætter kvindelige professorer og lektorer. Universitetet havde med hjemmel i ligebehandlingsloven fået dispensation til at indføre ordningen. En mand gjorde gældende, at den faktiske udmøntning af modellen gik videre end forudsat i dispensationen. Nævnet fandt, at universitetet ikke gav kvindelige ansøgere til professorstillinger nogen fortrinsstilling frem for mandlige ansøgere, og at indklagede havde fulgt fremgangsmåden i dispensationen. Ligestillingsloven var derfor ikke overtrådt.

Læs afgørelsen

Sidst opdateret 21.01.2015