Ny Lov om Ligebehandlingsnævnet

Lov om Ligebehandlingsnævnet er ændret pr. 1. juli 2012. Lovændringen har medført få ændringer.

03.07.2012

Lov om Ligebehandlingsnævnet er ændret pr. 1. juli 2012.

Det er nu præciseret, at nævnet kan behandle sager om chikane og sexchikane efter ligestillingslovens § 2a. Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og har derfor altid været omfattet af nævnets kompetence. Lovændringen har alene til formål at tydeliggøre denne kompetence.

Reglerne om nævnets mulighed for at afvise sager er blevet samlet i én bestemmelse i § 8. Lovgiver har med ændringen ønsket at præcisere, at kompetencen til at afvise klager ligger hos nævnet. Nævnet kan dog fortsat delegere afvisningskompetencen til sekretariatet - nærmere bestemmelser herom skal fastsættes i forretningsordenen.

Endelig har lovændringen betydet, at formanden for nævnet fremover skal udpeges blandt landsdommere, præsidenten og vicepræsidenter i Sø- og Handelsretten. Næstformændene udpeges fortsat blandt byretsdommere.

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget blev det præciseret, at det forhold, at nævnet kun kan træffe afgørelse på "skriftligt grundlag", ikke er begrænset til fysiske og elektroniske tekstdokumenter. "Skriftligt grundlag" kan som følge af brugen af moderne kommunikationsmidler også omfatte e-mails, sms'er samt billed- og lydfiler.

 

Sidst opdateret 09.12.2013