Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder før 2014 » Første månedlige nyhedsbrev

Første månedlige nyhedsbrev

Ligebehandlingsnævnet vil fremover sende et nyhedsbrev hver den 15. i måneden med resuméer af de afgørelser, nævnet har truffet i den foregående måned.

17.06.2011

Der vil kunne forekomme afgørelser, der på udsendelsestidspunktet ikke er offentliggjort endnu. Disse afgørelser vil i stedet være med i næste måneds nyhedsbrev.

Ligebehandlingsnævnet har i år truffet 51 nævnsafgørelser i alt.

Du kan her læse resuméer af et udvalg af de sager, som ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i, fra 1. januar 2011 til 15. maj 2011.

Møde den 28. januar 2011 om køn

J. nr. 2500261-10

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Klager blev ved et besøg på et diskotek afkrævet en højere entrépris end sine to veninder. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr. Ligebehandlingsnævnet lagde afgørende vægt på, at klager havde besøgt diskoteket. Ligebehandlingsnævnet fandt, at hensynet til en effektiv overholdelse af reglerne kunne begrunde en højere godtgørelse, end hvad der hidtil har været praksis i nævnet.

J. nr. 2500183-10

Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek havde forskellige entrépriser for mænd og kvinder. Diskoteket havde en entrépris på 200 kr. for mænd og 100 kr. for kvinder. Nævnet fandt, at klager ikke havde været udsat for en krænkelse, der kunne begrunde en godtgørelse. Ligebehandlingsnævnet lagde afgørende vægt på, at klager ikke havde besøgt diskoteket.

J. nr. 2500057-10

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sit job som elektronikteknolog efter, at han var vendt tilbage fra forældreorlov. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at opsigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i klagers afholdte eller planlagte orlov, men derimod i en vurdering af, hvem der bedst kunne undværes i klagers team.

J. nr. 2500058-10

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at en klager blev opsagt fra sit job som projektkoordinator i forbindelse med graviditet. Klager arbejdede i en virksomhed, som skulle sammenlægges med en anden virksomhed, og i den forbindelse skulle klagers stilling nedlægges. Indklagede havde godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet i klagers graviditet.

J. nr. 2500084-10

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en klager blev afskediget fra sit job i et revisionsfirma, efter han havde varslet, at han ville holde forældreorlov. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 300.000 kr.

Sagen verserer ved domstolene.

Møde den 4. februar 2011 om etnicitet

J. nr. 2500050-10

Det var i strid med loven om etnisk ligebehandling, at en klager med anden etnisk baggrund end dansk, flere gange blev nægtet adgang til et diskotek. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der var skabt en formodning for, at afvisningen var begrundet i klagers etniske oprindelse. Da indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, blev klager tilkendt en skønsmæssigt fastsat godtgørelse på 10.000 kr. Ligebehandlingsnævnet lagde særlig vægt på, at klager var blevet afvist gentagne gange.

J. nr. 2500042-10

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at annoncere efter asiatiske børn til at medvirke som statister i en tv komedieserie.

Møde den 2. marts 2011 om alder, handicap m.v.

J. nr. 2500168-10

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at et ministerium undlod at indkalde en klager, til en jobsamtale til en stilling som AC-fuldmægtig og pædagogisk konsulent. Der var ikke formodning for, at den manglende indkaldelse var begrundet i hans handicap.

J. nr. 2500049-10

Det var ikke forskelsbehandling pga. handicap, at en klager blev opsagt fra sit job som lagerassistent.

J. nr. 2500173-10

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en klager ikke blev indkaldt til ansættelsessamtale til en stilling i en forlystelsespark. Indklagede søgte i stillingsopslaget efter en medarbejder mellem 16 og 17 år. Ansættelsen var omfattet af en overenskomst for unge under 18 år og stillingsopslaget, var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Det var heller ikke i strid med loven, at indklagede spurgte klager om hans alder.

J. nr. 2500191-10

Det var forskelsbehandling pga. nationalitet, at en klager med russisk baggrund, fik afslag på en stilling som underviser og oversætter i russisk og engelsk. Indklagede oplyste, at de kun ansatte danskere eller englændere til at undervise i engelsk. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Møde den 11. marts 2011 om køn

J. nr. 2500121-10

En medarbejder i et ejendomsfirma blev opsagt, fordi hun ikke havde fortalt, hvor længe hun forventede at være på barselsorlov. Dette var i strid med ligebehandlingsloven, og klageren blev tilkendt en godtgørelse på 210.000 kr.

J. nr. 2500260-10

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager i forbindelse med en jobansøgning fik tilsendt et spørgeskema med spørgsmål om, hvorvidt klager var gravid eller planlagde en graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

J. nr. 2500137-10

Det var i strid med ligestillingsloven, at et universitet annoncerede efter kvindelige studerende til en karrieremesse for kvindelige datalogistuderende.

Møde den 18. marts 2011 om etnicitet

J. nr. 2500227-10

Det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling, at en fodboldspiller med afrikansk baggrund blev idømt en advarsel for usportslig og illoyal adfærd ved at have beskyldt en modspiller for at have fremsat chikanøse bemærkninger under en fodboldkamp.

J. nr. 2500143-09

Ligebehandlingsnævnet fandt, at en klager, der var polak og ansat i en ejendomsvirksomhed, ikke havde påvist forhold, der underbyggede, at hans nationale oprindelse havde haft betydning for tvisten om hans lønudbetaling.

Møde den 15. april 2011 om køn

J. nr. 2500223-09

En ændring af en klagers arbejdsvilkår efter barsel og senere opsigelse fra stillingen som Vice President i en større virksomhed, var ikke i strid med ligebehandlingsloven. Aflønningen og tildeling af optioner var heller ikke i strid med ligelønsloven.

J. nr. 2500138-10

En kommune havde ikke medregnet en periode, hvor klager havde afholdt aftalebaseret børnepasningsorlov, i beregningen af hendes jubilæumsanciennitet. Ligebehandlingsnævnet fandt, at kommunen havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Møde den 29. april 2011 om etnicitet

J. nr. 2500134-10

Studerende med en eksamen fra det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere, kunne ikke få justeret deres karaktergennemsnit ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse efter reglerne om bonus for tidlig studiestart. Ligebehandlingsnævnet fandt, at forskelsbehandlingen var objektivt begrundet i det saglige formål, at opbygningen af det danske gymnasiale system, gør at GIF-forløbet ikke er at anse for en egentlig eller hel gymnasial uddannelse.

Sidst opdateret 09.12.2013