FN's internationale dag mod racisme

I anledningen af FN's internationale dag mod racisme sætter Ligebehandlingsnævnet fokus på forskelsbehandling på grund af etnicitet.

21.03.2012

Den 21. marts 1960 blev 69 sydafrikanere dræbt i Sharpeville, da politiet åbnede ild mod fredelige demonstranter, som demonstrerede mod apartheidens paslove. Den 21. marts er efterfølgende blevet udråbt som FN's internationale dag mod racisme, til minde om Sharpevillemassakren og som en opfordring til samarbejde om bekæmpelse af racisme og diskrimination.

Selv om raceadskillelse i Sydafrika hører fortiden til, findes racisme og forskelshandling stadig.

I anledning af dagen skal Ligebehandlingsnævnet gøre opmærksom på, at nævnet træffer afgørelser i konkrete klager over forskelsbehandling på grund af etnicitet. Forskelsbehandlingen kan være foregået inden for og uden for arbejdsmarkedet. Enhver kan gratis klage til nævnet.

Ligebehandlingsnævnet traf i 2011 afgørelse i 43 sager om etnicitet. Klager fik medhold i 5 af sagerne, hvor der i 3 af sagerne blev givet en godtgørelse til klager.

J.nr. 2500001-11

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en kommune afskedigede en pædagogmedhjælper af anden etnisk oprindelse end dansk fra sin stilling på hendes danskkundskaber. Klager blev derfor tilkendt en godtgørelse på 175.000 kr.

J.nr. 2500023-11 og 2500024-11

To mandlige taxachauffør af anden etnisk oprindelse end dansk, klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med uddeling af taxatilladelser. Ligebehandlingsnævnet fandt, at indførelse af kriteriet om dokumenteret uddannelse kan indebære en indirekte forskelsbehandling. Klagerne fik derfor medhold i, at indklagede ved indførelse af kriteriet om dokumenteret uddannelse vil handle i strid med forskelsbehandlingsloven.

J.nr. 2500096-11

En mand med anden etnisk baggrund end dansk, blev afvist fra et diskotek. Diskoteket havde begrundet afvisningen i sikkerhedsmæssige årsager. Ligebehandlingsnævnets afgørelse blev afsagt med dissens. To af nævnets medlemmer mente, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, det gav anledning til at formode, at klager var blevet afvist på grund af hans anden etniske baggrund, og at diskoteket ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at der ikke var sket forskelsbehandling på grund af etnicitet. Et medlem mente, at der ikke var enighed mellem parterne, om grunden til at klager var blevet afvist, og at sagen derfor skulle afvises. Nævnet traf afgørelse efter flertallets bestemmelse og fandt, at diskoteket havde handlet i strid med lov om etnisk ligebehandling. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

J.nr. 2500050-10

Det var i strid med loven om etnisk ligebehandling, at en klager med anden etnisk baggrund end dansk, flere gange blev nægtet adgang til et diskotek. Ligebehandlingsnævnet fandt, at der var skabt en formodning for, at afvisningen var begrundet i klagers etniske oprindelse. Da indklagede ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, blev klager tilkendt en skønsmæssigt fastsat godtgørelse på 10.000 kr. Ligebehandlingsnævnet lagde særlig vægt på, at klager var blevet afvist gentagne gange.

 

Sidst opdateret 09.12.2013