Lejere blev diskrimineret af boligselskab

En familie af anden etnisk oprindelse blev forskelsbehandlet i forbindelse med udlejers forskellige behandling af familiens klager over etnisk chikane og klager fra andre beboere i ejendommen over støj og andre gener fra familien.

10.11.2015

En familie af anden etnisk oprindelse med fem børn i alderen tre til 12 år fik konflikter med naboerne kort tid efter, at de flyttede ind i et almennyttigt boligselskab.

Familien skrev til boligselskabet et par måneder efter, at de var flyttet ind, og bad selskabet om at mægle i konflikten. Boligselskabet oplyste, at de ikke havde uddannet personale til at afholde mæglingsmøder. 

Da boligselskabet modtog klager over for meget støj fra familien, skrev de til familien. Første gang, boligselskabet skrev, indskærpede de over for familien, at de skulle udvise større hensyn i fremtiden. Anden gang advarede boligselskabet om, at yderligere klager over familiens støjende adfærd uden varsel ville blive indbragt for beboerklagenævnet. Tredje gang, indskærpede boligselskabets advokat, at hvis familien ikke kunne forhindre larmen, ville det resultere i, at lejemålet kunne ophæves, subsidiært opsiges, eller sagen kunne indbringes for beboerklagenævnet alt med den følge, at familien kunne risikere at miste deres bolig.

I samme periode, havde familien indgivet politianmeldelse over chikane fra en beboer i naboopgangen.

En veninde af familien skrev  ligeledes en mail til formanden for lejerforeningen, hvori  hun gjorde rede for, at familien ikke følte sig velkommen i bebyggelsen, og at de navnlig blev generet af en bestemt beboer, der havde givet udtryk for, at der ikke skulle bo indvandrere i området, som så ville blive en ghetto, og at beboeren ville starte en underskriftsindsamling for at få familien smidt ud. Formanden for foreningen forelagde mailen for boligselskabet, som frarådede foreningen at gå ind i sagen. Brevet fra klagernes veninde blev ligeledes sendt til boligselskabets advokat.

Boligselskabet foretog sig imidlertid intet i anledning af familiens oplysninger om chikane.

Boligselskabet gjorde over for Ligebehandlingsnævnet gældende, at alle lejere i almene boliger kan indbringe sager for beboerklagenævnet under forudsætning af, at de formelle vilkår er opfyldt. I det konkrete tilfælde havde boligselskabet ikke opfattet familiens henvendelse som en klage, men som et partsindlæg i den allerede rejste sag.

Afgørelsen

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at boligselskabet havde handlet i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Nævnet lagde vægt på, at boligselskabet meddelte familien indskærpelser og advarsler på baggrund af klagerne fra de andre lejere, men undlod at foretage sig noget i anledning af familiens henvendelser om chikane på grund af etnisk oprindelse uanset, at almenlejeloven giver boligselskaber indgrebsbeføjelser over for lejere, der udøver chikane overfor andre beboere.

Nævnet gav klagerne medhold og tilkendte dem en godtgørelse på 10.000 kr.

Læs 2013-6811-52011

Sidst opdateret 10.11.2015