Forside » Nævn » Ligebehandlingsnævnet » Nyheder og nyhedsbreve » Nyheder » Nyheder 2014 » Skal præster gå af, når de fylder 70 år?

Skal præster gå af, når de fylder 70 år?

Kan Ligebehandlingsnævnet tage stilling til tjenestemandslovens regel om afgangsalder for præster? Er reglen i strid med beskæftigelsesdirektivets regler om forbud mod aldersdiskrimination? Kan nævnet tilsidesætte folketingets skøn, hvis der er strid mellem en national bestemmelse og et EU-direktiv? Disse spørgsmål blev nævnet for nylig konfronteret med.

18.03.2014

En præst klagede over, at han efter en regel i tjenestemandsloven var tvunget til at gå på pension, når han fyldte 70 år. Han fandt det urimeligt, navnlig fordi andre grupper såsom kirketjenere, organister og kordegne ikke har en bestemt afgangsalder.

Sagen blev afgjort ved et principielt møde, og Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at reglen i tjenestemandsloven ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven.

I 2008 blev tjenestemandsloven ændret, men bestemmelsen om præsters, provsters og biskoppers afgangsalder på 70 år blev opretholdt. Herved måtte folketinget have lagt til grund, at reglen ikke var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at selv om et generelt krav om afgang fra en stilling, når en bestemt alder er nået, i princippet er udtryk for direkte forskelsbehandling, viser både forskelsbehandlingsloven, beskæftigelsesdirektivet og praksis ved danske domstole og EU-domstolen, at der under visse betingelser kan gøres undtagelser fra dette forbud.

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte folketingets vurdering af, at de formål, der lå til grund for bestemmelsen, var tilstrækkeligt tungtvejende og legitime til at retfærdiggøre undtagelsen fra lovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder, og at den pligtmæssige afgangsalder er et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at opfylde disse formål.

Læs hele afgørelsen, j.nr. 2013-6819-08016, om præsters fratrædelsesalder

Sidst opdateret 07.08.2014