Sekretariatets behandling af klagen

Hvordan sekretariatet behandler din klage.

Når Ligebehandlingsnævnets sekretariat modtager din klage, sender vi dig inden for 14 dage, et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen. I brevet fra sekretariatet står der, hvilket journalnummer sagen har fået. Dette nummer skal du gerne henvise til, hvis du kontakter sekretariatet.

Sagens oplysning

Herefter undersøger sekretariatet, om din klage indeholder de oplysninger, der er nødvendige, for at sagsbehandlingen kan gå i gang. Skal klagen præciseres eller mangler der oplysninger i din klage, eksempelvis hvis din klage ikke i tilstrækkelig grad redegør for hændelsesforløbet eller beskriver, hvad du ønsker at opnå hos nævnet, kontakter vi dig.

Sekretariatet vil påse, at eventuelle administrative klageadgange er udnyttet. Det er en betingelse, for at Ligebehandlingsnævnet kan behandle sagen, at en eventuel administrative klageadgang er udnyttet, og at sagen ikke verserer ved domstolene.

Drejer klagen sig om forhold på arbejdsmarkedet, for eksempel afskedigelse i forbindelse med graviditet, undersøger vi, om du er medlem af en fagforening, og i givet fald anmoder vi om dokumentation, for at sagen ikke bliver behandlet i det fagretlige system.

Høring

Hvis sekretariatet vurderer, at Ligebehandlingsnævnet kan behandle klagen, eller hvis sekretariatet er i tvivl om, hvorvidt klagen kan behandles af nævnet, bliver klagen sendt i høring hos den indklagede. Sagens oplysninger bliver ikke anonymiseret. Du vil efterfølgende få mulighed for at kommentere på indklagedes bemærkninger. En sag er typisk i høring hos sagens parter to gange.

Vi går herefter i gang med den egentlige behandling af klagen, herunder om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Er det tilfældet, udarbejdes der et udkast til afgørelse, som forelægges formanden. Vi sender herefter det endelige udkast samt bilag med alle sagens oplysinger, til deltagerne på nævnsmødet.

Sekretariatsmæssig afvisning

Sekretariatet kan afvise at behandle din klage, hvis den ikke skønnes at være egnet til at blive behandlet i nævnet eller hvis det er åbenbart, at der ikke kan gives klager medhold. Det kan eksempelvis være, fordi klagen kræver afhøring af vidner eller hvis der er klaget over et forhold, som ikke er omfattet af nævnets kompetence, for eksempel aldersdiskrimination uden for arbejdsmarkedet.

Sagsbehandlingstid

Nogle sager kræver, at vi telefonisk og skriftligt gør et stort arbejde for at få sagen tilstrækkeligt oplyst, i andre sager er parterne så skrivelystne, at vi til sidst må meddele, at sagen nu er tilstrækkeligt oplyst. Tidsforbruget ved forberedelsen af sagerne er derfor meget forskelligt, og sagsbehandlingstiden dermed også varieret. Den forventede sagsbehandlingstid er ni måneder.

Tilbagekalde en klage

Du har mulighed for at kalde din klage tilbage helt frem til, at nævnet træffer afgørelse for eksempel, hvis du ikke længere ønsker at forfølge klagen, eller hvis I har indgået forlig.

Sidst opdateret 19.11.2013