Sagens afgørelse i Ligebehandlingsnævnet

Hvordan Ligebehandlingsnævnet træffer en afgørelse.

Når sagen er færdighørt bliver den forelagt for nævnet, der træffer afgørelse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i møder med deltagelse af en formand eller næstformand og to medlemmer af nævnet. Mødet er ikke offentligt, og sagens parter eller deres repræsentanter kan ikke deltage i møderne.

Formanden og medlemmerne har i god tid inden mødet fået tilsendt alle sagens akter samt et udkast til afgørelse. På mødet diskuterer formanden og medlemmerne sagen, og de retter afgørelsesudkastet til på baggrund af deres diskussioner. Der træffes afgørelse efter flertallets bestemmelse, og der kan afgives dissens, såfremt der ikke kan opnås enighed.

Bindende afgørelser

Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige på den måde, at afgørelsen ikke kan påklages til en højere administrativ myndighed. Afgørelsen er bindenden for sagens parter, der skal efterleve afgørelsen. Nævnets afgørelser kan dog indbringes for domstolene af sagens parter, hvis de er uenige i afgørelsen.

Hvis klager har fået medhold i klagen, men indklagede ikke efterlever afgørelsen, kan klager bede sekretariatet om at indbringe sagen for domstolene på klagers vegne. Det er Kammeradvokaten, der fører sagerne for klager. Såfremt der ikke kan opnås fri proces eller retshjælpsdækning, afholder sekretariatet udgifterne til retssagen.

Hvis klager ikke har fået medhold af nævnet, men ønsker at indbringe sagen for domstolene, er det klager selv, der må afholde udgifterne til retssagen.

Søg afgørelser i databasen

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort her på hjemmesiden. Afgørelserne er anonymiserede af hensyn til sagens parter.

Du kan søge i alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser i databasen, som også indeholder udtalelser og afgørelser truffet af Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling og Ligestillingsnævnet. 

Ligebehandlingsnævnets afgørelsesdatabase

Sidst opdateret 19.12.2013