Gå til indhold

Forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap gælder både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

Fra den 1. juli 2018 kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (handicapdiskriminationsloven) gælder for al offentlig og privat virksomhed og for forhold, der har fundet sted fra den 1. juli 2018 og frem. 

Loven vedrører ikke det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget. Det fremgår af forarbejderne til loven. 

Når Ligebehandlingsnævnet behandler en klage over afgørelser truffet af den offentlige forvaltning, må nævnet derfor tage stilling til, om klagen reelt vedrører forskelsbehandling, eller om klagen alene drejer sig om anvendelse og fortolkning af regler i anden lovgivning. 

Dokumentation for handicap

I sager om forskelsbehandling på grund af handicap skal Ligebehandlingsnævnet vurdere, om den person, der har klaget, har et handicap omfattet af handicapdiskriminationsloven.

Det er klageren, der skal godtgøre, at han eller hun har et handicap omfattet af loven. Klageren skal således over for nævnet dokumentere, at han eller hun har et handicap. Nævnet foretager en vurdering af, om en skade eller sygdom konkret har medført sådanne langvarige funktionsbegrænsninger, at den berørte person er forhindret i at fungere på lige vilkår med andre personer i en tilsvarende livssituation.

Ved denne vurdering vil indholdet af fremlagte lægejournaler, kommunale akter, skoleudtalelser mv. indgå. De fremlagte oplysninger vil under sagen blive videregivet til indklagede. De oplysninger, der er indgået i vurderingen, vil blive refereret i afgørelsen.

Sidst opdateret 04.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring