Om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger er en uafhængig klageinstans.

Ankenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden er en dommer. Ved behandling af sager, som omhandler støtte til personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, deltager derudover et sagkyndigt medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer.

Ankenævnet bliver betjent af et sekretariat, som er placeret i Ankestyrelsen.

Ankenævnets uafhængighed

Ankenævnet er uafhængigt, og nævnets afgørelser er endelige inden for det administrative system.

Det betyder, at ankenævnets afgørelser er bindende for den myndighed, der traf den oprindelige afgørelse, og at der ikke kan klages over nævnets afgørelser til ministeren.

Ankenævnet tager stilling til indholdet af den afgørelse, der er klaget over. Ankenævnet kan således ikke give den myndighed, der har truffet afgørelsen, generelle instrukser om for eksempel sagsbehandlingstid eller god forvaltningsskik.

Ankenævnets faste medlemmer er:

  • Dommer Anne Berg (formand)
  • Prodekan Stine Jørgensen
  • Advokat Anders Ehlers Andersen
  • Sagkyndige medlemmer udpeges fra gang til gang af Danske Handicaporganisationer. 
Sidst opdateret 04.10.2017