Klage til nævnet

Nævnet behandler klager over afgørelser på en række områder. Det er blandt andet afgørelser fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Hvad kan du klage over?

Nævnet behandler klager over afgørelser fra tre underinstanser. Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Udbetaling Danmark og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Nævnet afgør klager inden for disse områder:

  • Statens Uddannelsesstøtte (SU), herunder om retten til SU, satser for SU og krav om tilbagebetaling af SU
  • Handicaptillæg til SU
  • Administration af tilbagebetalingsordninger for SU
  • Tilskud til specialpædagogisk bistand til studerende på ungdomsuddannelser
  • Specialpædagogisk bistand til studerende på videregående uddannelser 
  • Tilskud til specialundervisning og til udgifter i forbindelse med undervisning af elever med svære handicap ved frie grundskoler
  • Fordeling af tilskud til ekstraudgifter til svært handicappede elever og kursister ved private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)
  • Tilskud til specialundervisning på efterskoler
  • Tilskud til forældres egenbetaling (elevstøtte) på efterskoler
  • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

Hvordan skal du klage?

Hvis du vil klage til ankenævnet, skal du følge klagevejledningen i afgørelsen, du vil klage over. Du skal stile din klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, men sende din klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Hvis dit uddannelsessted har truffet afgørelsen, skal du klage til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Styrelsen vil så træffe en afgørelse, som du derefter kan klage over til ankenævnet.

Når myndigheden, som har truffet afgørelsen, modtager din klage, gennemgår de sagen igen. Medmindre myndigheden nu giver dig fuldt medhold i din klage, sender myndigheden din klage og øvrige oplysninger videre til ankenævnet sammen med en udtalelse.

Du skal ikke sende din klage direkte til ankenævnet. Det forlænger nemlig sagsbehandlingstiden.

Hvis du sender klagen direkte til nævnet, bliver din klage sendt videre til myndigheden, der har truffet afgørelsen.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er fire uger, og løber fra den dag, du modtager afgørelsen. En klage skal være modtaget i ankenævnet eller underinstansen senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Det er dit ansvar, at klagen kommer rettidigt frem. Nævnet afviser klager, der er modtaget for sent.

Ankenævnet har dog mulighed for at se bort fra overskridelse af klagefristen. Det kan ske op til seks måneder efter, du har modtaget afgørelsen, og hvis fristoverskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Sidst opdateret 04.01.2017