Udtalelse vedr. HIV-tests hos børn i forslag til adoption fra Sydafrika, 2. juni 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 2. juni 2006. Adoptionsnævnet har den 9. december 2004 udsendt en generel henstilling vedrørende HIV-tests hos børn i forslag til adoption. I henstillingen blev det beskrevet, at 100% sikkerhed for, at et barn ikke er HIV positivt først kan opnås omkring 18 måneders alderen, idet man først på dette tidspunkt kan være helt sikker på, at HIV IgG antistoffer passivt overført fra moren er forsvundet som udtryk for, at barnet ikke har sygdommen. Samtidig meddelte nævnet, at det var nævnets opfattelse, at en sikkerhedsgrænse for testen på >99%, som er til stede, hvis undersøgelse for HIV virus er negativ 6 måneder efter fødslen, er tilstrækkeligt til, at et barn kan kategoriseres inden for en almen godkendelse.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

På baggrund af en forespørgsel fra de formidlende organisationers pædiatere om muligheden for at anse testen for tilstrækkelig sikker, allerede når barnet er 3-4 måneder, besluttede nævnet på et møde den 4. april 2005 at opretholde de hidtidige retningslinier, idet sikkerheden af testene efter nævnets opfattelse ikke bør være mindre end den angivne "cut off"-værdi på >99%. Nævnet udtalte samtidig, at man var indstillet på at nedsætte aldersgrænsen, hvis det påvises, at en "cut off" værdi på >99% allerede kan opnås i en yngre alder end 6 måneder.

Nævnet har efterfølgende drøftet spørgsmålet med læger og virologer i Sydafrika og har på denne baggrund fundet anledning til at ændre de hidtil gældende retningslinier for HIV-tests hos børn i forslag til adoption.

Det forholder sig fortsat sådan, at HIV IgG antistoffer først forsvinder efter 18 måneder, og indtil da vil man ikke med 100% sikkerhed kunne udelukke, at antistofferne er udtryk for, at barnet er HIV smittet. Hertil kommer, at det aldrig med 100% sikkerhed kan udelukkes, at der forekommer fejl i forbindelse med en given testning. Nævnet har erfaret, at børn i Sydafrika testes med PCR test for HIV virus, når de er 6 uger gamle med henblik på behandling ved eventuel HIV-smitte, og en efterfølgende PCR test foretages efter 12-14 uger.

Det er på baggrund af drøftelserne med relevante fagpersoner nævnets opfattelse, at et barn fra Sydafrika kan adopteres inden for en almen godkendelse, såfremt der foreligger 2 negative PCR tests, hvoraf den ene skal være foretaget efter 12 uger. Det er en forudsætning, at barnet ikke i den mellemliggende periode har været udsat for smitte, f.eks. gennem amning. Såfremt dette er tilfældet, vil de 12 uger skulle regnes fra den dato, hvor barnet sidst har været udsat for smitte.

I det omfang testning for HIV smitte foregår efter ovennævnte procedurer andre steder end i Sydafrika, finder retningslinierne tilsvarende anvendelse for børn fra disse lande, hvis der er tale om samme type HIV virus.  

Sidst opdateret 27.04.2016