Henstillinger fra Adoptionsnævnet om oplysninger på børn til bortadoption

Henstilling vedrørende HIV-test til børn i forslag til adoption, den 15. september 2015

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 15. september 2015. Adoptionsnævnet har henholdsvis den 9. december 2004 og den 2. juni 2006 udsendt henstillinger om HIV-tests hos børn i forslag til adoption. På baggrund af forespørgsler fra de tidligere formidlende organisationer AC Børnehjælp og DanAdopt har Adoptionsnævnet overvejet, om der er behov for at ændre på de hidtidige retningslinjer for HIV-tests hos børn, der bringes i forslag til danske adoptanter. Spørgsmålet har senest været drøftet på et møde i Adoptionsnævnet den 22. juni 2015 efter at have været genstand for drøftelser under en informations- og tilsynsrejse til Sydafrika i foråret 2015.

Henstilling vedrørende behandlingen af sager vedrørende børn fra Etiopien, der stilles i forslag til danske forældre. Usikkerhed omkring alder, 25. november 2015

Til adoptionssamrådene, Statsforvaltningen, Danish International Adoption og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, 25. november 2015. Nævnet skal hermed offentliggøre en ny henstilling vedrørende børn fra Etiopien, der alene indeholder retningslinjer for Adoptionsnævnets tilsynsområder. Denne henstilling træder således i stedet for henstilling af 5. september 2012.

Nye retningslinier vedrørende anvisning af børn, som er smittet med Hepatitis B, 28. oktober 2003

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Civilretsdirektoratet, den 28. oktober 2003. Adoptionsnævnet har tidligere ved cirkulæreskrivelse af 25. november 1997 og ved henstilling af 18. oktober 2000 udstukket retningslinier for anvisning af børn, som er smittet med Hepatitis B. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende i juni 2002 udsendt en revideret vejledning om forebyggelse af viral hepatitis, og nævnet har på baggrund af vejledningen genovervejet de tidligere udstukne retningslinier.

Retningslinier vedr. anvisning af børn, som er smittede med Hepatitis B, 18. oktober 2000

Til samtlige adoptionssamråd og samrådssekretariater samt de formidlende organisationer, den 18. oktober 2000. Efter udsendelsen af Adoptionsnævnets cirkulæreskrivelse af 25. november 1997 vedrørende anvisning af børn, som er raske smittebærere af hepatitis B, har der vist sig at være forhold i forbindelse med anvisningen af disse børn, som har nødvendiggjort, at Adoptionsnævnet har genovervejet cirkulæreskrivelsen.

Udtalelse vedr. HIV-tests hos børn i forslag til adoption fra Sydafrika, 2. juni 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 2. juni 2006. Adoptionsnævnet har den 9. december 2004 udsendt en generel henstilling vedrørende HIV-tests hos børn i forslag til adoption. I henstillingen blev det beskrevet, at 100% sikkerhed for, at et barn ikke er HIV positivt først kan opnås omkring 18 måneders alderen, idet man først på dette tidspunkt kan være helt sikker på, at HIV IgG antistoffer passivt overført fra moren er forsvundet som udtryk for, at barnet ikke har sygdommen. Samtidig meddelte nævnet, at det var nævnets opfattelse, at en sikkerhedsgrænse for testen på >99%, som er til stede, hvis undersøgelse for HIV virus er negativ 6 måneder efter fødslen, er tilstrækkeligt til, at et barn kan kategoriseres inden for en almen godkendelse.

Vedr. HIV-test hos børn i forslag til adoption, 9. december 2004

Til AC Børnehjælp, DanAdopt, samtlige adoptionssamråd og Adoption og Samfund. AC Børnehjælp har ved mail af 11. oktober 2004 bedt om Adoptionsnævnets kommentarer til brev af 2. oktober 2004 fra AC’s pædiater John Østergaard.

Ændring af udtalelse af 10. november 2006 om indholdet af de danske pædiatererklæringer, 26. november 2009

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 26. november 2009.

Tilføjelse til henstilling af 31. august 2015 vedrørende vurdering af børn, hvor der er oplysninger om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsen, 4. januar 2016.

Vedrørende vurdering af børn, hvor der er oplysninger om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten, den 31. august 2015

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 31. august 2015. Nævnet har i anledning af en konkret sag, der var blevet indberettet til nævnet, drøftet spørgsmålet om vurdering af børn, hvor der er oplysning om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten.

Sidst opdateret 18.12.2013