Klage over Adoptionssamrådene

Adoptionsnævnet er klageinstans for fremmedadoption. Det vil sige, at vi behandler klager over afgørelser, der er truffet af Statsforvaltningens adoptionssamråd.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet af adoptionssamrådet i Statsforvaltningen, skal du klage til Adoptionsnævnet.

Du skal sende klagen til Statsforvaltningen, der sender den til nævnets sekretariat sammen med sagens akter og eventuelle bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at en klage skal sendes til Adoptionsnævnet inden seks måneder efter samrådets afgørelse.

Nævnets behandling af en klagesag sker på grundlag af den undersøgelse, Statsforvaltningen har lavet. Nævnet kan dog beslutte, at der skal indhentes yderligere oplysninger – eventuelt af Statsforvaltningen. Som klager har du mulighed for under et personligt møde i nævnet at redegøre nærmere for dine synspunkter.

Når nævnet har truffet afgørelse i sagen, får du direkte besked, og vi sender en genpart af afgørelsen til Statsforvaltningen. 

Klager til Adoptionsnævnet vedrører normalt

  • Afslag på godkendelse som adoptant
  • Beslutninger om, at der som led i sagsbehandlingen skal iværksættes yderligere undersøgelser af ansøgerne (f.eks. en psykologisk eller en psykiatrisk undersøgelse)
  • Samrådenes afgørelser i forbindelse med matchningsforslag (dvs. når der bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren)
  • Samrådenes afgørelser om at trække en godkendelse tilbage.

 

 

Sidst opdateret 24.08.2016