Anbringelse af børn og unge uden samtykke

Hvis der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemme uden samtykke

Ved en anbringelse uden for hjemmet tager barnet eller den unge ophold på et anbringelsessted uden forældrene for en bestemt periode.

En anbringelse uden for hjemmet uden samtykke er en indgribende afgørelse over for et barn eller en ung og forældrene. Der er derfor en række betingelser, der skal være opfyldt, før der kan træffes sådan en afgørelse.

Betingelserne for anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Anbringelse af et barn eller ung uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver kan kun foretages, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art. 

Der skal også være en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses, mens barnet eller den unge fortsat bor hjemme.

Åbenbar risiko

Der kan være tale om åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling af følgende grunde:

  1. forældrene ikke formår at drage tilstrækkelig omsorg for, eller sikre behandling af barnet eller den ung
  2. forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
  3. barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder 
  4. barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Begrundet formodning

En begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet betyder ikke, at det er en betingelse, at kommunen først har afprøvet alternative eller mindre indgribende foranstaltninger.

En begrundet formodning vil f.eks. kunne foreligge, hvis det ud fra de foreliggende oplysninger og materiale må forudses, at forebyggende foranstaltninger i hjemmet ikke vil være tilstrækkelige til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling. 

Det afgørende er, om en anbringelse uden for hjemmet vil være mest formålstjenligt set i forhold barnets eller den unges behov.

Akutte tilfælde

I de tilfælde, hvor barnets eller den unges øjeblikkelige behov for en anbringelse ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget, kan der træffes en akut afgørelse af formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget.

Adgangen til at træffe foreløbige afgørelser i akutte tilfælde

Det er ikke en betingelse for iværksættelse af en anbringelse uden samtykke, at kommunen først har prøvet alternative eller mindre indgribende foranstaltninger. Det afgørende er, om en anbringelse uden for hjemmet vil være mest formålstjenlig set i forhold barnets eller den unges behov. 

Sidst opdateret 09.12.2013