Spørgsmål/svar

Få svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.

Skal jeg betale gebyr, når jeg ændrer navn?

Ja, du skal betale gebyr for at ændre navn. Navneændringer som følge af vielser og børns navneændringer som følge af forældres navneændringer skal dog fortsat være gratis.

Læs om gebyr og gældende takst for en navneændring.

Adresseringsmellemnavne

Et adresseringsmellemnavn er ikke et navn, du bærer efter navnelovens regler, men er alene et navn, du kunne anmelde til folkeregistret/CPR efter regler, der var gældende før 1. april 2006.

Efter den 1. april 2006 kan man ikke mere anmelde adresseringsmellemnavne. De navne der er anmeldt før den 1. april 2006, kan forblive i folkeregistret/CPR, indtil du ændrer dit efternavn eller anmoder om at få adresseringsmellemnavnet slettet.

Et adresseringsmellemnavn vil typisk være dit oprindelige efternavn, din ægtefælles mellemnavn eller en tidligere ægtefælles efternavn. Efter den nye navnelov er det nu muligt at få visse adresseringsmellemnavne som egentlige mellemnavne. Stammer navnet fra din ægtefælle, skal ægtefællen samtykke. Du kan ikke få et navn fra en fraskilt ægtefælle. Du skal søge i dit bopælssogn.

Hvad gør jeg, hvis banken fortæller, at jeg ikke kan bruge betalingskortet (girokortet)?

Du kan fortælle, at det bør kunne bruges. På girokort af typen +73 skal andenpladsen til tal ikke være udfyldt.

Hvis du har flere spørgsmål til betalingen, kan du skrive en e-mail til .

Personregistrering er en enhed under Kirkeministeriet.

Du kan betale med dankort i forbindelse med navneændring på borger.dk, hvor NemID er benyttet til anmeldelse af navneændring. 

Hvem får oplysning om, at jeg har ændret navn?

Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret, men du skal selv sørge for at give for eksempel banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner  besked om dit nye navn.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for fornyelse af pas og kørekort - har du spørgsmål om pas og kørekort, skal du kontakte kommunen.

Hvor søger jeg navneændring, hvis jeg bor i udlandet?

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, skal du søge navneændring i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.  Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk. 

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land du bor i (domicil), skal du søge navneændring dér, også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring for dig på grund af dit danske statsborgerskab, skal du søge i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet.
Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land du bor i, hvoraf det fremgår, at de ikke kan foretage navneændring for dig på grund af dit statsborgerskab. Hvis du har anskaffet dig NemID, skal du indgive ansøgning digitalt på borger.dk.

Kan jeg få et efternavn, jeg ikke har tilknytning til?

Du kan få et efternavn, der bæres af mere end 2.000 personer her i landet, og som er optaget på Ankestyrelsens liste over frie efternavne. Du også få et beskyttet efternavn, du ikke har tilknytning til, hvis alle, der bærer navnet, samtykker heri.  

Samtykke skal gives fra hver enkelt bærer på en godkendt blanket, som du finder på borger.dk.

Du har også mulighed for at søge om at få et helt nyt efternavn, der ikke allerede findes som efternavn.

Kan jeg få mit mellemnavn som efternavn, selv om der er under 2000, der har navnet som efternavn?

Ja, du kan få dit mellemnavn som efternavn uanset, hvor mange der bærer navnet som efternavn. Der skal dog være tale om et mellemnavn og ikke blot dit 2. 3. eller 4. fornavn. Som hovedregel er et mellemnavn, et navn der har efternavnskarakter. Det er præsten eller kordegnen i sognet, der kan se, og skal afgøre, om navnet er dit mellemnavn eller blot et af dine fornavne.

Kan jeg som udlænding få navneændring i Danmark?

Hvis du har domicil (fast og varig bopæl) i Danmark, kan du få navneændring i Danmark. Du skal henvende dig i dit bopælssogn.

Kan jeg ændre mine børns navne, hvis jeg er skilt eller aldrig har været gift?

Hvis der er fælles forældremyndighed, kræver en navneændring af dine børns navne, at den anden forælder giver sit samtykke.

Har du forældremyndigheden alene, skal den anden forælder ikke samtykke, hvis dine børns navne skal ændres. Derimod kan det i visse tilfælde være nødvendigt at høre den anden forælder. Dette kan eksempelvis være, hvis du ikke længere ønsker, at dine børn skal have den anden forælders mellem- eller efternavn.

Kan man få et ikke godkendt fornavn?

Hvis det fornavn, du ønsker, ikke står på listen over godkendte fornavne, kan du søge om at få navnet godkendt.

Du skal sende en ansøgning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i dit bopælssogn, eller til personregisterføreren i kommunen, hvis du er født i Sønderjylland. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk.  

Kan man sætte von, de, la, af, til og lignende foran et efternavn?

Disse forholdsord kan ikke tillades, med mindre du har tilknytning til et navn via din familie eller ægtefælle/samlever, hvor det allerede er en del af navnet.

Kan man ændre navn ved vielsen?

Ja, siden 1. juli 2006 har det været muligt for par at få navneændring på bryllupsdagen.

Du kan få både ægtefællens mellemnavn og/eller efternavn. Desuden kan parter, der har boet sammen i to år eller har fællesbørn, der har eller skal have det ansøgte navn, få hinandens mellemnavn og/eller efternavn.

Alle navneændringer skal indføres i personregistret (kirkebogen) - i Sønderjylland personregistret - og man får nye fødsels- og dåbsattester eller fødsels- og navneattester med de nye navne på.

Skal der betales gebyr for ændring af aa til å eller for ændring af å til aa i et navn?

Nej, der skal ikke betales gebyr. Begrundelsen er, at det er det samme navn, og der er ikke tale om en navneændring men om almindelig retstavning. Se cirkulære om skrivemåden af aa eller å i et navn.


Sidst opdateret 06.02.2018