Gå til indhold

Der skal udformes handleplaner for at tydeliggøre indsatsen i en børnesag

Kommunen skal udfærdige en handleplan, når der ydes hjælp eller støtte efter servicelovens regler om særlig støtte til børn eller unge.

En handleplan er et vigtigt koordineringsredskab, der skal tydeliggøre indsatsen i en børnesag.

Handleplanen skal sikre en tilstrækkelig systematik i en børnesag, sikre en god opfølgning på effekten af indsatsen, give familien et overblik over sagens forløb og give mulighed for en konstruktiv overlevering af sagen ved et eventuelt sagsbehandlerskift i kommunen.

Handleplanen skal som hovedregel foreligge, inden der træffes en tvangsmæssig afgørelse.  

Indholdet af en handleplan

Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af:

  • formålet med indsatsen
  • hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
  • konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling
  • konkrete mål for overgangen til voksenlivet for unge, der er fyldt 16 år
  • indsatsens forventede varighed
  • hvilke former for støtte der skal iværksættes over for familien i forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse

Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold.

Opfølgning på handleplan

Når der er truffet en afgørelse af tvangsmæssig karakter, er det vigtigt, at kommunen løbende følger op på handleplanen.

En god og løbende opfølgning på handleplanen skal sikre, at de overordnede og konkrete mål løbende bliver evalueret herunder, at den iværksatte foranstaltning ikke løber længere, end formålet tilsiger.

Minimumskrav for opfølgning

Kommunen skal senest 3 måneder efter, at der truffet en tvangsmæssig afgørelse over for et barn eller en ung eller vordende forældre, vurdere om indsatsen skal ændres, og om handleplanen skal revideres.

Herefter skal kommunen med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering.

Der er tale om minimumskrav. Kommunen er i alle tilfælde forpligtet til at foretage den opfølgning, som er nødvendig i den enkelte sag. I nogle sager vil det være nødvendigt med hyppigere opfølgning.

Opfølgningen kan bestå i samtaler med de involverede parter eller, hvis det skønnes nødvendigt, undersøgelse af barnet eller den unge.

I anbringelsessager skal kommunen i forbindelse med det løbende tilsyn foretage mindst 2 årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor der tales med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet.

En afgørelse om revision af handleplanen skal så vidt muligt træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring