Spørgsmål/svar

Få svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Skal jeg betale gebyr, når jeg ændrer navn?

Du skal betale gebyr for at ændre navn. Navneændringer som følge af vielser og børns navneændringer som følge af forældres navneændringer er dog undtaget.

Læs om gebyr og gældende takst for en navneændring.

Adresseringsmellemnavne

Et adresseringsmellemnavn er ikke et navn, du bærer efter navnelovens regler, men er alene et navn, du kunne anmelde til folkeregistret/CPR efter regler, der var gældende før 1. april 2006.

Efter den 1. april 2006 kan man ikke mere anmelde adresseringsmellemnavne. De navne der er anmeldt før den 1. april 2006, kan forblive i folkeregistret/CPR, indtil du ændrer dit efternavn eller anmoder om at få adresseringsmellemnavnet slettet.

Et adresseringsmellemnavn vil typisk være dit oprindelige efternavn, din ægtefælles mellemnavn eller en tidligere ægtefælles efternavn. Efter den nye navnelov er det nu muligt at få visse adresseringsmellemnavne som egentlige mellemnavne. Stammer navnet fra din ægtefælle, skal ægtefællen samtykke. Du kan ikke få et navn fra en fraskilt ægtefælle. Du skal søge i dit bopælssogn.

Hvad gør jeg, hvis banken fortæller, at jeg ikke kan bruge betalingskortet (girokortet)?

Ankestyrelsen har ikke noget at gøre med betaling af gebyr for navneændringer. Spørgsmål til betaling skal rettes til Kirkeministeriet. Du kan skrive en e-mail til betaling@personregistrering.dk

Hvem får oplysning om, at jeg har ændret navn?

Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret, men du skal selv sørge for at give for eksempel banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner  besked om dit nye navn.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for fornyelse af pas og kørekort. Har du spørgsmål om pas og kørekort, skal du kontakte kommunen.

Hvor søger jeg navneændring, hvis jeg bor i udlandet?

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, skal du søge navneændring i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.  Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk. 

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land du bor i (domicil), skal du søge navneændring dér, også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring for dig på grund af dit danske statsborgerskab, kan du søge i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Er du født i Sønderjylland, kan du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land, du bor i, hvoraf det fremgår, at de ikke kan foretage navneændring for dig på grund af dit statsborgerskab. Hvis du har NemID, skal du indgive ansøgningen digitalt på borger.dk.

Kan jeg få et efternavn, jeg ikke har tilknytning til?

Du kan få et efternavn, der bæres af mere end 2.000 personer her i landet, og som er optaget på Ankestyrelsens liste over frie efternavne. Du også få et beskyttet efternavn, du ikke har tilknytning til, hvis alle, der bærer navnet, samtykker heri.  

Samtykke skal gives fra hver enkelt bærer på en godkendt blanket, som du finder på borger.dk.

Du har også mulighed for at søge om at få et helt nyt efternavn, der ikke allerede findes som efternavn.

Kan jeg få mit mellemnavn som efternavn, selv om der er under 2000, der har navnet som efternavn?

Du kan få dit mellemnavn som efternavn uanset, hvor mange der bærer navnet som efternavn. Der skal dog være tale om et mellemnavn og ikke blot dit 2. 3. eller 4. fornavn. Som hovedregel er et mellemnavn, et navn der har efternavnskarakter. Det er præsten eller kordegnen i sognet, der kan se, og skal afgøre, om navnet er dit mellemnavn eller blot et af dine fornavne.

Kan jeg ændre mine børns navne, hvis jeg er skilt eller aldrig har været gift?

Hvis der er fælles forældremyndighed, kræver en navneændring af dine børns navne, at begge forældre underskriver ansøgningen.

Har du forældremyndigheden alene, skal den anden forælder ikke underskrive ansøgningen, hvis dine børns navne skal ændres.

Hvis børnene bærer samme mellem- eller efternavn som en forældre, der ikke har del i forældremyndigheden over børnene, skal denne forælder dog høres om sin holdning til den påtænkte navneændring.

Kan man få et ikke godkendt fornavn?

Hvis det fornavn, du ønsker, ikke står på listen over godkendte fornavne, kan du søge om at få navnet godkendt.

Du skal indgive en ansøgning ved den digitale selvbetjening på borger.dk.

Kan man sætte von, de, la, af, til og lignende foran et efternavn?

Disse forholdsord kan ikke tillades, med mindre du har tilknytning til et navn i din familie eller ægtefælle/samlever, hvor det allerede er en del af navnet.

Kan man ændre navn ved vielsen?

Siden 1. juli 2006 har det været muligt for par at få navneændring på bryllupsdagen.

Du skal ansøge om at få navneændring på bryllupsdagen ved den digitale selvbetjening på borger.dk. 

Skal der betales gebyr for ændring af aa til å eller for ændring af å til aa i et navn?

Der skal ikke betales gebyr. Begrundelsen er, at det er det samme navn, og der er ikke tale om en navneændring men om almindelig retstavning. Se cirkulære om skrivemåden af aa eller å i et navn.


Sidst opdateret 01.04.2019