Din sag om navne

Alle skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men kun ét efternavn. Du skal sørge for, at dit barn har mindst et fornavn og et efternavn, inden det er fyldt seks måneder.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Ankestyrelsens rolle

Ankestyrelsen behandler klagesager vedrørende navngivning/ navneændring, der er truffet af personregisterføreren eller Statsforvaltningen. 

Det er også Ankestyrelsen, der administrerer navnelister – fx over godkendte fornavne i Danmark.

Hvordan klager jeg?

Du skal sende din klage med relevante bilag til den myndighed, hvis afgørelse, du vil klage over. Personregisterføreren/Statsforvaltningen sender klagen og alle akter i sagen til Ankestyrelsen. Personregisterføreren/Statsforvaltningen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister, og hvad du ikke kan klage over – når du får en afgørelse.
 
Som udgangspunkt er det dig selv, som fører din sag, og som vi giver oplysninger til. Men du kan godt give fuldmagt til, at en anden kan føre din sag.

Fuldmagter

Sådan forløber din sag

Når vi får din klagesag, sender vi dig et brev om, at vi har modtaget sagen. Vi forventer at træffe afgørelse inden 6 måneder fra, vi har modtaget din klage.
Som regel er de papirer, som vi har fået sammen med klagen, nok til, at vi kan træffe en afgørelse. Hvis vi mener, at det er nødvendigt med flere oplysninger, vil vi kontakte dig.
Hvis du selv har nye oplysninger, som du mener, er vigtige for sagen, kan du sende dem til os.

Afgørelsen

Ankestyrelsen kan:

  • stadfæste afgørelsen (den oprindelige afgørelse gælder)
  • ændre afgørelsen (du får helt eller delvis ret i din klage)
  • hjemvise sagen til fornyet behandling (myndigheden skal se på sagen igen)
  • afvise din klage, fordi man ikke kan klage over det, du klager over (fx over personale i Statsforvaltningen)

Når vi træffer afgørelse i sagen, sender vi afgørelsen til dig eller den, der fører din sag. Vi orienterer også den myndighed, hvis afgørelse, du klager over, om afgørelsen. 

Du kan ikke klage over Ankestyrelsens afgørelse til en anden administrativ myndighed. Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over Ankestyrelsens behandling af din sag.
Du kan også anlægge retssag mod Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 01.04.2019