Lovgivning om samvær

Hovedloven under emnet samvær er forældreansvarsloven, der indeholder reglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Et af lovens hovedprincipper er, at et barn har ret til to forældre.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Et af Forældreansvarslovens hovedprincipper er, at et barn har ret til to forældre. Dette grundlæggende princip betyder, at forældrene – også selvom de ikke lever sammen – har et fælles ansvar for barnet.

Lovens udgangspunkt er, at forældre har fælles forældremyndighed og sammen skal drage omsorg for barnet og være enige om væsentlige beslutninger om barnet. Forældrene har også et fælles ansvar for, at der er samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos, og for transporten i forbindelse med samvær.

Et andet grundlæggende princip er, at alle afgørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for det enkelte barn, og at barnets egne synspunkter skal indgå i alle forhold vedrørende barnet – alt efter barnets alder og modenhed. Barnet skal i udgangspunktet også altid inddrages i en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, uanset hvilken alder det har.

Inddragelsen kan ske på flere måder, eksempelvis gennem udtalelser fra institution, samtale med barnet eller en børnesagkyndig undersøgelse. Inddragelsen skal ske på den mest skånsomme måde, og barnet må ikke ansvarliggøres. 

Love om samvær

Forældreansvarsloven > retsinformation.dk

Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen > retsinformation.dk

Nordisk domslov > retsinformation.dk

Retsplejeloven > retsinformation.dk

Børnebortførelsesloven > retsinformation.dk

Bekendtgørelser om samvær

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om samvær > retsinformation.dk

Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser > retsinformation.dk

Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven > retsinformation.dk

Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. > retsinformation.dk

Konventioner

FN's Børnekonvention > retsinformation.dk

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 15. oktober 1975 om retstillingen for børn født uden for ægteskab på retsinformation.dk

Bekendtgørelse af 10. april 1954 om den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indgåede konvention indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål > retsinformation.dk

Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen > retsinformation.dk

Bemærk, at konventionen findes i bilaget til loven, der linkes til her.

Den Nordiske Domskonvention (gælder kun i forhold til Island) på retsinformation.dk

Europarådskonvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed > retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne 

Faktaark om forældreansvarsloven i Grønland  (Juni 2016)

Sidst opdateret 01.04.2019