Lovgivning om international forældremyndighed

En række internationale konventioner indeholder regler om emnet international forældremyndighed.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

En række internationale konventioner tager bl.a. stilling til i hvilket land en sag om forældremyndighed kan behandles og hvilke udenlandske afgørelser mv. om forældremyndighed, der kan anerkendes og fuldbyrdes i Danmark.

Love

Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen > retsinformation.dk
Nordisk domslov > retsinformation.dk
Børnebortførelsesloven > retsinformation.dk

Konventioner

Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed > retsinformation.dk
Haagerbørnebeskyttelseskonventionen > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om anerkendelse af udenlandske afgørelser m.v. om forældremyndighed > retsinformation.dk
Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. > retsinformation.dk
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet > retsinformation.dk

Grønland

Den familieretlige lovgivning i Grønland  

Sidst opdateret 01.04.2019