Lovgivning om forældremyndighed og barnets bopæl

Hovedloven under emnerne forældremyndighed og barnets bopæl er forældreansvarsloven.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Forældreansvarsloven indeholder reglerne om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Et af lovens hovedprincipper er, at et barn har ret til to forældre. Dette grundlæggende princip betyder, at forældrene – også selvom de ikke lever sammen – har et fælles ansvar for barnet.

Lovens udgangspunkt er, at forældre har fælles forældremyndighed og sammen skal drage omsorg for barnet og være enige om væsentlige beslutninger om barnet. Forældrene har også et fælles ansvar for, at der er samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos, og for transporten i forbindelse med samværet.

Et andet grundlæggende princip er, at alle afgørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for det enkelte barn, og at barnets egne synspunkter skal indgå i alle forhold vedrørende barnet – alt efter barnets alder og modenhed.
Barnet skal i udgangspunktet også altid inddrages i en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, uanset hvilken alder det har.
Inddragelsen kan ske på flere måder, eksempelvis gennem udtalelser fra institution, samtale med barnet eller en børnesagkyndig undersøgelse. Inddragelsen skal ske på den mest skånsomme måde, og barnet må ikke ansvarliggøres.

Love

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven > retsinformation.dk

Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område > retsinformation.dk

Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen > retsinformation.dk

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje > retsinformation.dk

Nordisk domslov > retsinformation.dk

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) > retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl > retsinformation.dk

Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser > retsinformation.dk

Vejledning om anerkendelse af udenlandske afgørelser m.v. om forældremyndighed > retsinformation.dk

Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. > retsinformation.dk

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet > retsinformation.dk

Vejledning om anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven > retsinformation.dk

Vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge > retsinformation.dk

Vejledning om folkeregistrering > retsinformation.dk

Konventioner

FN's Børnekonvention på retsinformation.dk

Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen > retsinformation.dk

Bemærk, at konventionen findes i bilaget til loven, der linkes til her.

Bekendtgørelse af 10. april 1954 om den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indgåede konvention indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål på retsinformation.dk

Nordiske domskonvention (gælder kun i forhold til Island) på retsinformation.dk

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 15. oktober 1975 om retstillingen for børn født uden for ægteskab på retsinformation.dk

Europarådskonvention af 20. maj 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed på retsinformation.dk

Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af international børnebortførelse på retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Faktaark om forældreansvarsloven i Grønland (Juni 2016)

Sidst opdateret 01.04.2019