Forældremyndighed

Forældre, der ønsker at ændre forældremyndigheden over deres barn, skal anmelde en aftale eller sende en ansøgning – begge dele sker til Statsforvaltningen. Forældre kan klage over Statsforvaltningens midlertidige afgørelse om forældremyndighed til Ankestyrelsen, hvis sagen om forældremyndighed ikke er indbragt for retten.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de er blevet gift. Når man har forældremyndigheden over et barn, betyder det, at man skal drage omsorg for barnet og kan tage beslutninger om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Forældre kan altid selv aftale at ændre forældremyndigheden. Aftalen er dog først gyldig, når forældrene har anmeldt den til Statsforvaltningen.

Hvis forældrene ikke er enige om forældremyndigheden, kan de også kontakte Statsforvaltningen.

Hvis forældrene vil søge om at få ændret forældremyndigheden over deres barn, skal de sende en ansøgning til Statsforvaltningen.

Aftaleblanketter om forældremyndighed på statsforvaltningen.dk

Blanket til ansøgning om forældremyndighed på statsforvaltningen.dk

Statsforvaltningen kan gøre følgende:

  • Hjælpe forældrene med at finde frem til en løsning, som de kan blive enige om, og som er bedst for deres barn
  • Vejlede forældrene om reglerne på området 
  • Træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, hvis det ikke lykkes forældrene at blive enige

Hvis forældrene stadig er uenige, efter at de har været i Statsforvaltningen, kan de hver især bede statsforvaltningen om at sende sagen til retten.
Retten vil så træffe en afgørelse om forældremyndigheden. Hvis forældrene har fælles forældremyndighed i forvejen, kan retten kun ophæve den, hvis der er holdepunkter for at antage, at de ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Alle afgørelser om forældremyndighed træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningen og retten vil inddrage barnet under sagen, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme frem.

Forældremyndighed på statsforvaltningen.dk

Ankestyrelsens rolle

Hvis Statsforvaltningen har truffet en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, kan forældrene klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Klageadgangen gælder dog ikke, hvis sagen om forældremyndighed er indbragt for retten.

Sidst opdateret 01.04.2019