Proces for evalueringen af forældreansvarsloven

Få overblik over hele processen for den evaluering af forældreansvarsloven, der blev gennemført af Ankestyrelsen (tidligere Familiestyrelsen) i perioden 2010-2012.

Tidsplan for evalueringen 2010-2012

Efterår/vinter 2011-2012

Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) afleverer evalueringsrapporten til Folketingets Socialudvalg og Retsudvalg.

Høringsperiode frem til 5. december 2011.

Høringssvarene (pdf)

Udkast til lovforslag om revision af forældreansvarsloven m.v. sendt i høring

Udkastet til lovforslaget, høringsbrev og liste på Folketingets hjemmeside

Lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) blev vedtaget den 8. juni 2012.

Loven og lovbemærkningerne på Folketingets hjemmeside

Sommer 2010 - sommer 2011

27. juni 2011
Det nationale Center for Velfærd (SFI) afleverer evalueringsundersøgelsen til Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen).

Undersøgelsen "Dom til fælles forældremyndighed" på sfi.dk

23. juni 2011
Justitsministeriets Forskningskontor afleverer en kvalitativ undersøgelse af statsforvaltningernes og retternes belysning af barnets perspektiv, herunder navnlig af spørgsmålet om inddragelse af barnet.

Rapporten "Forældreansvarsloven - Belysning af barnets perspektiv" (pdf)

Juni 2011

Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) offentliggør statistisk materiale til brug for evalueringen af forældreansvarsloven.

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne (1. februar 2010 til 31. januar 2011) (pdf)

Gennemgang af data om sager, hvor der er påstand om vold eller andre grænseoverskridende handlinger (1. februar 2010-31. januar 2011) (pdf)

14. marts 2011
Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) afleverer et statusnotat til Folketingets Retsudvalg.

Statusnotat til Folketingets Retsudvalg om status for evalueringen af forældreansvarsloven (pdf)

Marts 2011
Dialogmøde med centrale foreninger og organisationer på området

17.-18. november 2010
Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) og Statsforvaltningerne deltager i Det Familieretlige Kursus, hvor evalueringen af forældreansvarsloven indgår som et tema.

2010-2011: Løbende møder med den faglige ekspertgruppe om evalueringen af forældreansvarsloven.

2010-2011: Løbende møder med Erfa-gruppen på forældreansvarslovens område

Sommeren 2010
Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) indleder arbejdsprocessen med evalueringen af forældreansvarsloven.

Notat til Folketingets Retsudvalg om evaluering af forældreansvarsloven i 2011 – temaer og proces (pdf)  

Forældreansvarslovens tilblivelse

Forældreansvarsloven tager udgangspunkt i betænkningen Barnets perspektiv, der blev afgivet i maj 2006 af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær.

Barnets perspektiv (pdf)

Hensigten med udvalgets arbejde var dels at udvikle mulighederne for at tage hensyn til barnet, dels at give forældre bedre mulighed for at tage del i ansvaret for barnet, selv om de ikke bor sammen.

Udvalgets kommissorium og oversigt over udvalgets medlemmer (pdf)

Lovforslaget tog udgangspunkt i barnets perspektiv, nemlig barnets ret til begge forældre – og ikke forældrenes ret til barnet – både i forhold til forældremyndighed og samvær.

Alle partier i Folketinget var med i den politiske aftale om lovforslaget.

Den politiske aftale, der blev indgået i 2006 (pdf)

Sidst opdateret 06.09.2016