Din sag om forældremyndighed og samvær

I kan som forældre altid selv aftale at ændre forældremyndigheden eller aftale hos hvem af jer, barnet skal bo, og hvordan samværet skal være.

Ankestyrelsen er fra den 1. april 2019 ikke længere klageinstans i sager på det familieretlige område. Sagerne behandles nu af familieretten eller Familieretshuset. Det betyder, at vores hjemmeside på området ikke længere bliver opdateret . 

Du kan læse mere her.

Ankestyrelsen behandler fortsat sager om adoption og tvangssager om børn.

Ankestyrelsens rolle

Hvis I ikke selv kan blive enige om en aftale om forældremyndighed eller samvær, kan I bede Statsforvaltningen om hjælp. Hvis I stadig ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen i nogle tilfælde træffe en afgørelse.

Hvis Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om samvær eller en midlertidig afgørelse om forældremyndighed eller barnets bopæl, kan begge parter klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl er indbragt for retten, kan du dog ikke klage over afgørelsen i den sag.

Hvordan klager jeg?

Du skal sende din klage til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du ikke kan klage over – når du får en afgørelse.
 
Statsforvaltningens afgørelse gælder, til der er truffet en ny afgørelse.

Sådan forløber din sag

Når vi får din sag fra Statsforvaltningen, sender vi dig et brev om, at vi har modtaget sagen samt information om, hvordan vi behandler sagen.

Vi forventer at træffe afgørelse inden for 5 måneder fra, vi har modtaget din klage.

Vi modtager et stort antal forældreansvarssager om året. Det betyder, at der først knyttes en sagsbehandler til din sag, på det tidspunkt hvor vi når til din sag i den samlede række af sager. Hvis du ringer til os, kan du derfor opleve, at du ikke kan komme til at tale med sagsbehandleren, og at den, du taler med, ikke kan besvare dine konkrete spørgsmål til sagen, men alene kan yde generel vejledning.

Alle sager om forældreansvar handler om børn, hvor forældrene ikke er enige om, hvad der er bedst for barnet. Vi behandler som hovedregel sagerne i den rækkefølge, vi modtager dem fra Statsforvaltningen. Vi har som et generelt mål, at afgørelserne i disse sager træffes så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt.

Som regel er de papirer, som Statsforvaltningen sender, nok til at vi kan træffe en afgørelse. Hvis vi mener, at det er nødvendigt med flere oplysninger, vil vi normalt kontakte dig og/eller modparten.

Hvis du selv har nye oplysninger, som du mener, er vigtige for sagen, kan du sende dem til os. Vær dog opmærksom på, at eventuelle nye ansøgninger om f.eks. ændring af samvær skal sendes til Statsforvaltningen. Det er jurister i forældreansvarsteamet i Ankestyrelsen, der behandler og afgør din sag.

Afgørelsen

Ankestyrelsen kan:

  • stadfæste Statsforvaltningens afgørelse (Statsforvaltningens afgørelse gælder)
  • ændre Statsforvaltningens afgørelse (Du får helt eller delvis ret i din klage)
  • hjemvise sagen til fornyet behandling ved Statsforvaltningen (Statsforvaltningen skal se på sagen igen)
  • afvise din klage, f.eks. fordi man ikke kan klage over det, du klager over (f.eks. over personale i Statsforvaltningen)
  • udtale kritik af Statsforvaltningens sagsbehandling
  • i helt særlige ophæve Statsforvaltningens afgørelse, hvis Statsforvaltningen f.eks. ikke havde kompetence til at træffe afgørelsen. (Statsforvaltningens afgørelse gælder ikke længere)


Når vi træffer afgørelse i sagen, sender vi afgørelsen til dig eller den, der fører din sag. Vi orienterer også den anden forælder samt Statsforvaltningen om afgørelsen. Vi sender samtidig sagens dokumenter tilbage til Statsforvaltningen.

Sidst opdateret 01.04.2019