Spørgsmål og svar om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Her på siden har vi samlet de spørgsmål om opkrævning og inddrivelse af bidrag, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.

Bidragsbetaleren betaler ikke bidrag. Hvad skal bidragsmodtageren gøre?

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler bidrag, kan bidragsmodtageren bede Udbetaling Danmark om at opkræve og inddrive bidraget. Det gælder både aftalte bidrag og bidrag, der er fastsat af Statsforvaltningen.

Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender Udbetaling Danmark sagen til Gældsstyrelsen, der inddriver bidraget, f.eks. via bidragsbetalerens løn.

Hvis der er tale om et børnebidrag, som er fastsat af Statsforvaltningen, kan bidragsmodtageren søge Udbetaling Danmark om forskudsvis udbetaling af bidraget, når bidragsbetaleren ikke har betalt på forfaldsdagen. Det er dog kun normalbidraget, der kan udbetales forskud.

Børnebidrag på borger.dk

Bidragsbetaleren er flyttet til udlandet og betaler ikke bidraget. Hvad skal bidragsmodtageren gøre?

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler, kan bidragsmodtageren bede Udbetaling Danmark om at opkræve og inddrive af bidraget.

Udbetaling Danmark opkræver bidraget hos bidragsbetaleren. Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidragsbetaleren betaler, sender Udbetaling Danmark sagen til Gældsstyrelsen, der inddriver bidraget.

Danmark har tiltrådt den nordiske inddrivelseskonvention og
Haagerkonventionerne om underholdspligt af 1958 og 1973. Det betyder, at danske afgørelser om bidrag kan anerkendes og fuldbyrdes (inddrives) i lande, der har tiltrådt en af disse konventioner, hvis konventionernes betingelser er opfyldt. Gældsstyrelsen inddriver bidraget og står for kontakten med udlandet.

Bidragsbetaleren skal betale forhøjet bidrag. Bidragsmodtageren har fået normalbidraget udbetalt af Udbetaling Danmark. Hvorfor får bidragsmodtageren ikke resten?

Det er kun normalbidraget, der kan udbetales forskudsvist. Udbetaling Danmark kan først udbetale det beløb, der overstiger normalbidraget, når bidragsbetaleren har indbetalt det til Udbetaling Danmark. Hvis bidragsbetaleren ikke betaler, sender Udbetaling Danmark sagen til Gældsstyrelsen, der inddriver bidraget, f.eks. via bidragsbetalerens løn.

Børnebidrag på borger.dk

En bidragsbetaler er blevet pålagt at betale bidrag i udlandet. Hvilken betydning har det for bidragsbetaleren?

Når bidragsafgørelsen er fra et nordisk land (Finland, Sverige, Norge eller Island)

Danmark anerkender og fuldbyrder (inddriver) bidragsafgørelser fra de andre nordiske lande på samme måde som danske afgørelser. Hvis bidragsmodtageren beder om det, opkræver og inddriver Gældsstyrelsen bidraget som ved en dansk afgørelse, f.eks. via bidragsbetalerens løn.
Bidragsafgørelse fra nordisk land.

Når bidragsafgørelsen er fra en EU-medlemsstat

Danmark anerkender og fuldbyrder (inddriver) bidragsafgørelser på grundlag af bidragssager, der er startet i en af de øvrige EU-medlemsstater – undtagen Storbritannien – efter den 18. juni 2011, på samme måde som danske afgørelser. Hvis bidragsmodtageren beder om det, opkræver og inddriver Gældsstyrelsen bidraget som ved en dansk afgørelse, f.eks. gennem lønindeholdelse.

Danmark anerkender og fuldbyrder (inddriver) også bidragsafgørelser, der er truffet i Storbritannien, samt bidragsafgørelser på grundlag af en bidragssag, der er startet i en af de øvrige EU-medlemsstater før den 18. juni 2011, når afgørelsen opfylder forordningens betingelser for eksigibilitet (fuldbyrdelighed). Statsforvaltningen tager stilling til, om afgørelsen opfylder forordningens betingelser. Hvis afgørelsen opfylder forordningens betingelser, opkræver og inddriver Gældsstyrelsen bidraget som ved en dansk afgørelse, f.eks. via bidragsbetalerens løn.

Bidragsafgørelse fra et EU-medlemsland.

Når bidragsafgørelsen er fra et land, der har tiltrådt en af Haagerkonventionerne

Haagerkonventionerne om underholdspligt af 1958 og 1973 gælder her i landet. Bidragsmodtageren kan bede Danmark om at anerkende og fuldbyrde (inddrive) afgørelsen. Statsforvaltningen tager stilling til, om afgørelsen opfylder konventionernes betingelser.
Hvis betingelserne er opfyldt, opkræver og inddriver Gældsstyrelsen bidraget som ved en dansk afgørelse, f.eks. via bidragsbetalerens løn.

Bidragsafgørelse fra et Haagerkonventionsland.

En bidragsmodtager er flyttet til udlandet og modtager ikke bidrag. Hvad skal bidragsmodtageren gøre?

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler, kan bidragsmodtageren bede Udbetaling Danmark om at opkræve og inddrive bidraget. Det gælder, selvom bidragsmodtageren flytter til udlandet. Udbetaling Danmark opkræver bidraget hos bidragsbetaleren.

Hvis opkrævningen ikke resulterer i, at bidragsbetaleren betaler bidraget, sender Udbetaling Danmark sagen til Gældsstyrelsen, der inddriver bidraget, f.eks. via bidragsbetalerens løn.

Børnebidrag på borger.dk

Bidragsbetaler har et barn i udlandet og betaler bidrag efter det lands regler. Kan bidragsbetaleren i stedet betale bidrag efter danske regler?

Danmark deltager i et internationalt samarbejde om international kompetence i sager om bidrag. Når bidragsmodtageren og barnet bor i udlandet, har Statsforvaltningen ikke mulighed for at ændre et bidrag. Det betyder, at bidragsbetaleren normalt kun kan ansøge om ændring at et bidrag i det land, hvor bidragsmodtageren og barnet bor.

Sidst opdateret 13.12.2018