Lovgivning om og gældende satser for ægtefællebidrag

Love

Ægteskabsloven > retsinformation.dk

Lov om ægtefællers økonomiske forhold > retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bidragsbekendtgørelsen > retsinformation.dk

Retningslinjer for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2018 > retsinformation.dk 

Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2019 > retsinformation.dk 

Vejledninger

Bidragsvejledningen > retsinformation.dk

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2018 > retsinformation.dk

Tidligere vejledninger om omregning af skattefri indtægter i sager om børne- og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Vejledning om international kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Skrivelse om forhøjelse af normalbidraget mv. > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelse om de vejledende retningslinier for 2005 for behandling af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag (pdf) 

Cirkulæreskrivelse om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag > retsinformation.dk

Konventioner

Underholdspligtforordningen: Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt > eur-lex.europa.eu

Luganokonventionen af 2007: Konvention af 30. oktober 2007 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område > retsinformation.dk

Bruxelles I-forordningen: Rådets forordning (EF) 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område > retsinformation.dk

Luganokonventionen af 1988: Konvention af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager > eur-lex.europa.eu

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Sidst opdateret 28.01.2019