Ægtefællebidrag

Ægtefæller kan aftale størrelsen af det bidrag, som den ene skal betale til den anden ved separation og skilsmisse. Hvis de ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen bestemme bidragets størrelse.

Ægtefællerne kan aftale størrelsen af det bidrag, som den ene skal betale til den anden. Kan de ikke opnå enighed, bliver størrelsen af bidraget efter ansøgning fastsat af Statsforvaltningen.

Ved udmålingen af ægtefællebidrag lægger Statsforvaltningen som vejledende princip hovedvægt på parternes bruttoindkomst (før skat og arbejdsmarkedsbidrag), herunder arbejdsløshedsunderstøttelse, pension, kapitalindkomst el. lign. Statsforvaltningen kan også - efter omstændighederne – bruge den indkomst, parterne kunne have, hvis de udnyttede deres erhvervsevne og øvrige indkomstmuligheder.

Udgifterne spiller en mindre rolle, bortset fra de forsørgelsesforpligtelser, som bidragsbetaleren har over for egne børn.

Udgangspunktet ved fastsættelse af bidragets størrelse er herefter et beløb svarende til 1/5 af forskellen mellem indkomsterne hos bidragsmodtageren og bidragsbetaleren. Dette er den såkaldte "femtedelsregel". Beløbet afrundes.

"Femtedelsreglen" kan dog fraviges.

Ændring af størrelsen af bidrag

Har ægtefællerne selv aftalt bidragets størrelse, og ønsker en af ægtefællerne aftalen ændret, kan de selv aftale størrelsen af et nyt bidrag.

Kan de ikke blive enige, kan retten ved dom ændre aftalen, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen. Har ægtefællerne med henblik på separation eller skilsmisse truffet aftale om bidragets størrelse, kan aftalen ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, hvis den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse.

Er bidraget fastsat af Statsforvaltningen, kan Statsforvaltningen efter ansøgning ændre bidraget, hvis der er grundlag for det.

Aftrapning af ægtefællebidrag

Justitsministeriet har fastsat nærmere regler om ændring af størrelsen af et bidrag til 0 kr., når bidragsbetaleren har betalt bidrag i en lang periode. Det er sket i skrivelse af 26. september 1989 til statsforvaltningerne (tidligere statsamterne, nu Statsforvaltningen) om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag.

Justitsministeriets skrivelse af 26. september 1989 til statsforvaltningerne (tidligere statsamterne) om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag på retsinformation.dk

Sidst opdateret 21.12.2018