Lovgivning om separation og skilsmisse

Hovedloven er lov om ægteskabets indgåelse og opløsning – også kaldet ægteskabsloven.

Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning

Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning regulerer bl.a. betingelserne og fremgangsmåden for, at to personer af forskelligt eller samme køn kan blive separeret og skilt i Danmark.

Love

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning > retsinformation.dk

Lov om ægtefællers økonomiske forhold > retsinformation.dk
Lov om registreret partnerskab > retsinformation.dk
Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område.
Retsvirkningsloven (historisk) > retsinformation.dk
Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse > retsinformation.dk
Lov om ægtefælleskifte m.v. > retsinformation.dk
Nordisk domslov > retsinformation.dk
Retsplejeloven > retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om opløsning af ægteskab > retsinformation.dk

Cirkulæreskrivelser

Cirkulæreskrivelse om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse - overgangsregler > retsinformation.dk
Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation (pdf)
Cirkulæreskrivelse om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse > retsinformation.dk
Cirkulæreskrivelse om statsamternes mulighed for at få assistance i familieretlige sager fra danske ambassader og andre repræsentationer > retsinformation.dk
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af internationale skilsmisse- og dødsattester samt stedfortrædervielser fra diverse lande > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om separation og skilsmisse> retsinformation.dk
Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet > retsinformation.dk
Vejledning om international kompetence i sager om separation og skilsmisse > retsinformation.dk
Vejledning om behandling af ægteskabssager > retsinformation.dk
    Se vejledningens kapitel 2, afsnit 2.5.2. – Dokumentation for ophør af ægteskab (skilsmisse, død m.v.).
    Se kapitel 9 – Anerkendelse af udenlandske ægteskaber.
Vejledning om behandlingen af pensionsrettigheder ved dødsfald, separation og skilsmisse > retsinformation.dk

Konventioner

Haagerkonventionen af 1. juni 1970 om anerkendelse af skilsmisse og separation på retsinformation.dk
Bekendtgørelse af 10. april 1954 om den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indgåede konvention indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål på retsinformation.dk
Nordiske domskonvention (gælder kun i forhold til Island) på retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Sidst opdateret 22.06.2018