Retsvirkningslovsudvalget

Retsvirkningslovsudvalget har set på reglerne om ægtefællers formueforhold og er kommet med en betænkning.

Retsvirkningslovsudvalgets betænkning, januar 2015 (pdf).

Baggrund

Justitsministeriet nedsatte i oktober 2009 et udvalg, der skulle se på reglerne om ægtefællers formueforhold, Retsvirkningslovsudvalget.

Udvalget skulle foretage en samlet gennemgang af reglerne om ægtefællers formueforhold og overveje, om reglerne burde ændres. I den forbindelse skulle udvalget gennemgå og overveje reglerne i retsvirkningsloven samt overveje en revision af de bestemmelser i lov om skifte af fællesbo, der regulerer materielle spørgsmål om ægtefællers formueforhold.

Herudover skulle udvalget overveje de ægteskabs- og skifteretlige spørgsmål samt tilsvarende spørgsmål for ugifte samlevende, som den såkaldte bortvisningsordning kan give anledning til.

Formand for udvalget er landsdommer Anne Louise Bormann, Østre Landsret, og udvalget består herudover af repræsentanter for Dommerforeningen, Dommerfuldmægtigforeningen, Danske Advokater, Advokatrådet, universiteterne, Statsforvaltningen og Ankestyrelsen, ligesom en særlig sagkyndig i familieret er tilknyttet udvalget.

Ankestyrelsens Familieretsafdeling har ydet sekretariatsbistand til udvalget.

Udvalget afholdt sit første møde den 5. januar 2010.

Udvalgets kommissorium (pdf)
Udvalgets sammensætning (pdf)

Sidst opdateret 08.03.2016