Andre initiativer til evaluering af forældreansvarsloven

Læs om en række af de initiativer, Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) tog ved evalueringen af forældreansvarsloven.

Initiativer i forbindelse med evalueringen af forældreansvarsloven:

Ekspertgruppe

Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) samlede en faglig ekspertgruppe om evalueringen af forældreansvarsloven. Ekspertgruppen bidrog med faglige input. I ekspertgruppen deltog repræsentanter for Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Statsforvaltningerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Familieadvokater samt Familiestyrelsen. Ekspertgruppen holdt sit første møde i september 2010.

Liste over ekspertgruppens deltagere (pdf) 

Erfa-gruppen på forældreansvarslovens område

Familiestyrelsens erfa-gruppe på forældreansvarslovens område bidrog også med input. Erfa-gruppen bestod af kontorchefer fra alle Statsforvaltningerne.

Sager med påstande om vold, grænseoverskridende handlinger, samarbejdschikane m.v.

Familiestyrelsen gennemgik og beskrev en række sagsforløb i meget tunge samværssager. Gennemgangen baserer sig bl.a. på henvendelser til Folketingets Retsudvalg i 2009-10 og sager foreslået af Børns Vilkår.

Domspraksis

Familiestyrelsen gennemgik domspraksis i forældremyndighedssager efter § 11 og § 14, stk. 1.

Belysning af barnets perspektiv

Familiestyrelsen indledte et samarbejde med Børnerådet for at afsøge mulighederne for, at rådet gennem børnepanelundersøgelser eller på anden måde kunne bidrage til belysningen af barnets perspektiv og inddragelse af barnet. Familiestyrelsen iværksatte en kvalitativ undersøgelse af Statsforvaltningernes og retternes belysning af barnets perspektiv, herunder navnlig af spørgsmålet om inddragelse af barnet. Undersøgelsen blev forestået af Justitsministeriets Forskningskontor.

Rapporten "Forældreansvarsloven - Belysning af barnets perspektiv" (pdf) 

Vejledning

Familiestyrelsen har drøftet behovet og mulighederne for at udarbejde en psykologfaglig og operativ vejledning om inddragelse af børn med Dansk Psykolog Forening.

Familiestyrelsen (nu Ankestyrelsen) har i øvrigt inddraget relevante aktører og interesseorganisationer undervejs i arbejdet med evalueringen.

Sidst opdateret 20.11.2013