Din sag om navne

Alle skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men kun et efternavn. Du skal sørge for, at dit barn har mindst et fornavn og et efternavn, inden det er fyldt seks måneder.

Ankestyrelsens rolle

Hvis personregisterføreren i dit sogn (præsten eller kordegnen), din kommune, hvis du er fødselsregistreret i Sønderjylland eller Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om navngivning/navneændring – fx givet afslag på en navneændring - kan du klage over afgørelsen.
Klagen skal sendes til myndigheden, der har truffet afgørelsen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Det er også Ankestyrelsen,, der administrer navnelister – fx over godkendte fornavne i Danmark.

Navnelister

Hvordan klager jeg?

Du skal sende din klage med relevante bilag til den myndighed, hvis afgørelse, du vil klage over. Sognet/Statsforvaltningen sender så klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Sognet/Statsforvaltningen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du ikke kan klage over – når du får en afgørelse.
 
Som udgangspunkt er det dig selv, som fører din sag, og som vi giver oplysninger til. Men du kan godt give fuldmagt til, at en anden kan føre din sag.

Fuldmagter

Sådan forløber din sag

Når vi får din klagesag, sender vi dig et brev om, at vi har modtaget sagen. Vi forventer at træffe afgørelse inden for 5 måneder fra, vi har modtaget din klage.
Som regel er de papirer, som vi har fået sammen med klagen, nok til at vi kan træffe en afgørelse. Hvis vi mener, at det er nødvendigt med flere oplysninger, vil vi normalt kontakte dig.
Hvis du selv har nye oplysninger, som du mener, er vigtige for sagen, kan du sende dem til os.

Afgørelsen

Ankestyrelsen kan:

  • stadfæste afgørelsen (Den oprindelige afgørelse gælder)
  • ændre afgørelsen (Du får helt eller delvis ret i din klage)
  • hjemvise sagen til fornyet behandling (Myndigheden skal se på sagen igen)
  • afvise din klage, f.eks. fordi man ikke kan klage over det, du klager over (f.eks. over personale i Statsforvaltningen)

Når vi træffer afgørelse i sagen, sender vi afgørelsen til dig eller den, der fører din sag. Vi orienterer også den myndighed, hvis afgørelse, du klager over, om afgørelsen. Vi sender samtidig sagens dokumenter tilbage til myndigheden.

Du kan ikke klage over Ankestyrelsens afgørelse til en anden administrativ myndighed. Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over Ankestyrelsens behandling af din sag.
Du kan også anlægge retssag mod Ankestyrelsen.

Sidst opdateret 14.11.2017