Din sag om familieydelse og/eller bidrag

Du kan klage til Ankestyrelsen over afgørelser om familieydelser og bidrag fra Udbetaling Danmark eller Statsforvaltningen.

Hvad er forskellen på familieydelser og bidrag?


Familieydelser er ydelser fra det offentlige – f.eks. børne- og ungeydelsen (børnechecken). Det er Udbetaling Danmark, der administrerer og behandler sager om familieydelser.

Bidrag handler om forsørgelse af børn eller en tidligere ægtefælle, og er oftest en sag mellem to personer.

Bidrag er f.eks. børnebidrag, uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag. Det er Statsforvaltningen, der behandler sager om fastsættelse og ændring af bidrag.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler sager om forskudsvis udbetaling eller opkrævning af børnebidrag.

Sager om opkrævning og inddrivelse af bidrag, der er fastsat i en udenlandsk afgørelse, starter enten i Ankestyrelsen eller Statsforvaltningen.

Udenlandske afgørelser om bidrag

Ankestyrelsens rolle


Du kan klage til Ankestyrelsen over Udbetaling Danmarks afgørelse om familieydelser.
Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.
Mens Ankestyrelsen behandler din klage, er det stadig afgørelsen fra Udbetaling Danmark, der gælder.
Dog er det sådan, at hvis du klager over en afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, skal du ikke betale boligstøtten tilbage, før Ankestyrelsen har behandlet din klage.

Du kan klage til Ankestyrelsen over Statsforvaltningens afgørelse om børnebidrag eller en afgørelse om ægtefællebidrag.
Klagen skal sendes til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om forskudsvis udbetaling eller opkrævning af børnebidrag.
Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen over Statsforvaltningens afgørelser i sager om opkrævning af bidrag, der er fastsat i en udenlandsk afgørelse.

Hvordan klager jeg?

Du skal sende din klage til den instans, der har truffet afgørelsen - Udbetaling Danmark eller Statsforvaltningen - som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Udbetaling Danmark/Statsforvaltningen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder om tidsfrister.

Som udgangspunkt er det dig selv, som fører din sag, og som vi giver oplysninger til. Men du kan godt give fuldmagt til, at en anden kan føre din sag. Læs mere om fuldmagter.

Det skal du sende

Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde mv. af din klage. Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage, men det er en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.
En klage skal dog meget gerne indeholde:

  • Dit navn,
  • Adresse, tlf.nr. og mailadresse 
  • Dit CPR nr.
  • Gerne sagsnummeret på den sag, du vil klage over

Sådan forløber din sag

Når vi får din sag fra Udbetaling Danmark eller Statsforvaltningen, sender vi dig et brev om, at vi har modtaget sagen.
Som regel er de papirer, som Udbetaling Danmark eller Statsforvaltningen sender, nok til at vi kan træffe en afgørelse. Hvis vi mener, at det er nødvendigt med flere oplysninger, vil vi normalt kontakte dig.
Hvis du selv har nye oplysninger, som du mener, er vigtige for sagen, kan du sende dem til os.

For så vidt angår klager over Statsforvaltningens afgørelser om bidrag forventer vi at træffe afgørelse inden for 5 måneder fra, vi har modtaget din klage.

Det er jurister i Ankestyrelsen, der oftest behandler og afgør din sag.
I nogle tilfælde vurderer vi, at sagen skal behandles med beskikkede medlemmer på et møde. Sagen kan også behandles på et møde som en sag af generel eller principiel betydning. I det tilfælde, bliver din sag afgjort på et ankemøde, der afholdes her i Ankestyrelsen. Dette gælder kun for sager, hvor der er klaget over en afgørelse fra Udbetaling Danmark.
Læs mere om beskikkede medlemmer og ankemøde.

Beskikkede medlemmer

Ankemøde

Afgørelsen

En afgørelse fra Ankestyrelsen vil almindeligvis indeholde et af følgende tre resultater:

  • Vi er enige i den afgørelse, der er klaget over
  • Vi er helt eller delvist uenige i den afgørelse, der er klaget over, og ændrer derfor afgørelsen
  • Vi sender sagen tilbage til den myndighed, hvis afgørelse der er klaget over, f.eks. fordi der mangler oplysninger. Det kaldes at hjemvise en sag.

Du skal være opmærksom på, at vi i nogle sager både kan ændre en afgørelse til fordel og til skade for dig.
Når vi træffer afgørelse i sagen, sender vi afgørelsen til dig eller den, der fører din sag. Vi orienterer også en eventuel anden part i sagen samt Udbetaling Danmark/Statsforvaltningen om afgørelsen.
Du kan ikke klage over Ankestyrelsens afgørelse til en anden administrativ myndighed. Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over Ankestyrelsens behandling af din sag.
Du kan også anlægge retssag mod Ankestyrelsen.

Læs mere om familieydelser og bidrag her på hjemmesiden.

Familieydelser og bidrag

Sidst opdateret 25.02.2014