Din sag om adoption

Ankestyrelsen er klageinstans for Statsforvaltningens afgørelser om stedbarns- og familieadoption. Derudover er Ankestyrelsen sekretariat for Adoptionsnævnet, som behandler klager over afslag på godkendelse som adoptant.

Ankestyrelsens rolle

Der er tre former for adoption:

 • Stedbarnsadoption, hvor du adopterer din ægtefælles/registrerede partners barn.
 • Familieadoption, hvor der er en familiemæssig eller anden nær tilknytning mellem dig og adoptivbarnet.
 • Fremmedadoption, hvor du ikke har tilknytning til det barn, du vil adoptere.

Ved fremmedadoption skal du godkendes som adoptant. En sag om godkendelse som adoptant starter i Statsforvaltningen. Det er adoptionssamrådet ved Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om godkendelse som adoptant.

Det er også Statsforvaltningen, du skal sende en ansøgning om stedbarns- eller familieadoption. Du kan klage over en afgørelse om stedbarns- eller familieadoption til Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.

Ankestyrelsen behandler også sager om

 • Aldersændring
  (hvis du tror, at den alder der er opgivet for adoptivbarnet ikke er rigtig)
 • Ophævelse
  (hvis du ønsker at et adoptionsforhold skal slutte)
 • Privat fremmedadoption
  (en adoption uden bistand fra en formidlende organisation)
 • Domicil
  (undersøgelse af om du har fast bopæl i Danmark)

Ankestyrelsen er sekretariat for Adoptionsnævnet, som behandler klager over afslag på godkendelse som adoptant

Læs om Adoptionsnævnet

Hvordan klager jeg i sager om familie- og stedbarnsadoptioner?

Du skal sende din klage til Statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen har pligt til at oplyse dig om dine klagemuligheder – herunder tidsfrister og hvad du ikke kan klage over – når du får en afgørelse.

Som udgangspunkt er det dig selv, som fører din sag, og som vi giver oplysninger til. Men du kan godt give fuldmagt til, at en anden kan føre din sag.

Læs mere om fuldmagter

Sådan forløber din sag

Når vi får din sag fra Statsforvaltningen, sender vi dig et brev om, at vi har modtaget sagen.

Som regel er de papirer, Statsforvaltningen sender, nok til at vi kan træffe en afgørelse. Hvis vi mener, at det er nødvendigt med flere oplysninger, vil vi normalt kontakte dig.

Hvis du selv har nye oplysninger, som du mener, er vigtige for sagen, kan du sende dem til os. Det er jurister i Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, der behandler og afgør din sag.

Afgørelsen

Ankestyrelsen kan:

 • stadfæste Statsforvaltningens afgørelse (Den oprindelige afgørelse gælder)
 • ændre Statsforvaltningens afgørelse (Du får helt eller delvis ret i din klage)
 • hjemvise sagen til fornyet behandling (Statsforvaltningen skal se på sagen igen)
 • afvise din klage, f.eks. fordi man ikke kan klage over det, du klager over (f.eks. over personale i Statsforvaltningen)
 • udtale kritik af sagsbehandlingen

Når vi træffer afgørelse i sagen, sender vi afgørelsen til dig eller den, der fører din sag. Vi orienterer også Statsforvaltningen om afgørelsen.

Du kan ikke klage over Ankestyrelsens afgørelse til en anden administrativ myndighed. Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over Ankestyrelsens behandling af din sag.
Du kan også anlægge retssag mod Ankestyrelsen.

Her på hjemmesiden finder du mere information om
adoption.

Hvordan klager jeg over afslag på godkendelse som adoptant?

Hvis du har fået afslag på godkendelse som adoptant kan du klage til Adoptionsnævnet. Du sender din klage til Statsforvaltningen, som sender klagen og sagens akter til Adoptionsnævnets sekretariat i Ankestyrelsen.

Sagens forløb:

Når Adoptionsnævnets sekretariat har modtaget din klage, vil du modtage en bekræftelse og en besked om, hvornår din sag behandles.

Du kan vælge at fremmøde for Adoptionsnævnet. Du giver besked herom til Adoptionsnævnets sekretariat.

Din klage vil så vidt muligt blive behandlet af Adoptionsnævnet på det førstkommende møde.

Læs om Adoptionsnævnet

Sidst opdateret 04.06.2014