Økonomisk friplads (dagtilbud)

Kommunen kan udbetale et økonomisk fripladstilskud til forældrene, som har børn i dagtilbud. Hvis det viser sig, at forælderene ikke havde ret til fripladstilskuddet kan kommunen kræve, at forældre tilbagebetaler tilskuddet. Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om ret til tilskud og tilbagebetaling.

Økonomisk fripladstilskud


Kommunen træffer afgørelse om økonomisk fripladstilskud til forældre, som har børn i dagtilbud. Tilskuddet fastsættes på grundlag af den aktuelle indtægt og på baggrund af indtægtsgrænser, som Undervisningsministeriet hvert år fastsætter. Se nærmere om økonomisk fripladstilskud i dagtilbudsvejledningens kapitel 12.9.

En enlig forsørger kan søge om fripladstilskud hos kommunen, og ved dokumentation af status som reelt enlig, skal kommunen forhøje den enlige forsørgers fripladsgrænser med 55.559 kr. (2013-niveau).

Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn.

For yderligere information henvises til dagtilbudsbekendtgørelsen og vejledningsteksten om regler for økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere til en plads i dagtilbud m.v.


Tilbagebetaling af økonomisk fripladstilskud


Kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af økonomisk fripladstilskud og vejleder om reglerne.

Dagtilbudslovens § 93 fastslår, at tilskud ydet efter loven skal tilbagebetales, når modtageren mod bedre vidende har undladt at give oplysninger, som lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kræver, eller hvis en borger har modtaget tilskud efter loven uden at være berettiget til det.

Det fremgår af § 57 i bekendtgørelse om dag, - fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, at forældrene har pligt til at underrette kommunen om varige stigninger i deres faktiske indtægt eller andre forhold i årets løb, der har betydning for retten til økonomisk fripladstilskud.

Tilskuddet beregnes blandt andet ud fra om en borger vurderes til at leve som enlig.

Ankestyrelsen behandler klager over kommunens afgørelser om manglende tildeling af økonomisk friplads og tilbagebetaling af økonomisk friplads bidrag.

Præcisering af praksis om enlige, artikel i Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 marts 2013 (pdf).

Sidst opdateret 16.12.2013