Ægtefællebidrag 2018

Ægtefæller kan aftale størrelsen af det bidrag, som den ene skal betale til den anden ved separation og skilsmisse. Hvis de ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen bestemme bidragets størrelse.

Ægtefællerne kan aftale størrelsen af det bidrag, som den ene skal betale til den anden. Kan de ikke opnå enighed, bliver størrelsen af bidraget efter ansøgning fastsat af Statsforvaltningen.

Ved udmålingen af ægtefællebidrag lægger Statsforvaltningen som vejledende princip hovedvægt på parternes bruttoindkomst (før skat og arbejdsmarkedsbidrag), herunder arbejdsløshedsunderstøttelse, pension, kapitalindkomst el. lign. Statsforvaltningen kan også - efter omstændighederne – bruge den indkomst, parterne kunne have, hvis de udnyttede deres erhvervsevne og øvrige indkomstmuligheder.

Udgifterne spiller en mindre rolle, bortset fra de forsørgelsesforpligtelser, som bidragsbetaleren har over for egne børn.

Udgangspunktet ved fastsættelse af bidragets størrelse er herefter et beløb svarende til 1/5 af forskellen mellem indkomsterne hos bidragsmodtageren og bidragsbetaleren. Dette er den såkaldte "femtedelsregel". Beløbet afrundes.

"Femtedelsreglen" kan dog fraviges, se nedenfor.

Betydningen af bidragsmodtagerens indkomst

Der fastsættes normalt ikke bidrag, hvis bidragsmodtageren har en samlet indkomst på ca. 290.000 kr. til ca. 330.000 kr. om året.

Hvis bidragsmodtagerens indkomst er mindre end de anførte beløb, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag er på ca. 290.000 kr. til ca. 330.000 kr. om året.

Hvis bidragsbetaleren har en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 330.000 kr. om året.

Hvis bidragsmodtageren ikke har en indkomst eller kun en lav indkomst tillægges bidragsmodtageren en "fiktiv" indkomst på 120.000 kr. om året / 10.000 kr. om måneden for 2018 ved bidragsberegningen.

Betydningen af bidragsbetalerens indkomst

Der fastsættes normalt ikke bidrag, når bidragsbetaleren har en indkomst på ca. 280.000 kr. årligt eller derunder.

Hvis bidragsbetalerens indkomst er mellem ca. 280.000 kr. og ca. 300.000 kr. årligt fastsættes bidragets størrelse som udgangspunkt, sådan at den bidragsbetalerens månedlige indkomst ikke kommer under minimumsgrænsen på ca. 280.000 kr. efter fradrag for udgifter til forsørgelse af egne børn og for ægtefællebidrag.

Hvis bidragsbetalerens indkomst er under ca. 800.000 kr. om året, fastsætter Statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet - det vil sige ca. 290.000 kr. til ca. 310.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 800.000 kr. om året, fastsætter Statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet - det vil sige ca. 310.000 kr. til ca. 330.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 330.000 kr. om året.

Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 1,4 mio. kr. om året, fastsætter Statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag er ca. 330.000 kr. til ca. 350.000 kr. om året.

Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan Statsforvaltningen efter en konkret vurdering fastsætte bidrag sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag overstiger ca. 350.000 kr. om året.

Indkomstoversigten af 2018 på retsinformation.dk

Ændring af størrelsen af bidrag

Har ægtefællerne selv aftalt bidragets størrelse, og ønsker en af ægtefællerne aftalen ændret, kan de selv aftale størrelsen af et nyt bidrag.

Kan de ikke blive enige, kan retten ved dom ændre aftalen, hvis det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen. Har ægtefællerne med henblik på separation eller skilsmisse truffet aftale om bidragets størrelse, kan aftalen ved dom ændres eller erklæres for uforbindende, hvis den skønnes urimelig for den ene ægtefælle på tidspunktet for dens indgåelse.

Er bidraget fastsat af Statsforvaltningen, kan Statsforvaltningen efter ansøgning ændre bidraget, hvis der er grundlag for det.

Aftrapning af ægtefællebidrag

Justitsministeriet har fastsat nærmere regler om ændring af størrelsen af et bidrag til 0 kr., når bidragsbetaleren har betalt bidrag i en lang periode. Det er sket i skrivelse af 26. september 1989 til statsforvaltningerne (tidligere statsamterne, nu Statsforvaltningen) om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag.

Justitsministeriets skrivelse af 26. september 1989 til statsforvaltningerne (tidligere statsamterne) om fremtidig praksis med hensyn til aftrapning af ægtefællebidrag på retsinformation.dk

Sidst opdateret 22.12.2017