Lovgivning og publikationer om faderskab

Den gældende børnelov trådte i kraft den 1. juli 2002 og har blandt andet til formål at afspejle de nye familiemønstre, og bidrage til en ligestilling mellem de ugifte samlevende og ægtefæller.

Et andet grundlæggende princip er, at det tilstræbes, at faderskabet skal kunne fastslås via en enkelt procedure, og at sagerne i et langt mindre omfang end tidligere skal indbringes for domstolene.

Formålet med børnelovens bestemmelser om faderskab er først og fremmest at sikre, at det kan konstateres, hvem der er et barns biologiske far. En mand kan imidlertid godt anses for far til et barn, selvom et biologiske faderskab ikke foreligger eller kan konstateres. Det biologiske og retlige faderskab er altså ikke altid sammenfaldende.

Love

Børneloven

Lov om børns retsstilling 

Værgemålsloven 

Retsplejeloven 

Lov om nordiske faderskabsafgørelser

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om statsforvaltningernes behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om registrering af faderskabet og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel 

Cirkulæreskrivelser

Vejledninger

Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet

Konventioner

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 15. oktober 1975 om retstillingen for børn født uden for ægteskab.

Grønland og Færøerne

Særligt om Grønland og Færøerne

Sidst opdateret 25.02.2015