Faderskab

Når et barn bliver født, skal faderskabet til barnet fastslås.

far og barn holder i hånd

Hvordan faderskabet bliver fastslået, afhænger af forældrenes forhold.

Gifte forældre

Hvis I er gift, kan I registrere faderskabet til jeres barn i sognet.

Undtagelser

Sognet kan ikke registrere faderskabet i forbindelse med barnets fødsel hvis:

  • Ægtefællerne er separeret ved fødslen. 
  • Moren har - inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel - været gift med en anden mand uden at være separeret.
  • Begge ægtefæller anmoder om, at der rejses faderskabssag. 

I disse situationer skal Statsforvaltningen behandle faderskabssagen.

Ugifte forældre

Hvis I ikke er gift, men er enige om faderskabet og ønsker fælles forældremyndighed, kan I få faderskabet fastslået og få fælles forældremyndighed. I skal udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, der indleveres i sognet efter barnets fødsel.

Undtagelser

Sognet kan ikke fastslå faderskab hvis:

  • Moren har - inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel - været gift med en anden mand uden at være separeret.
  • En eller begge af jer er på tidspunktet for erklæringen umyndig eller under værgemål.

I disse situationer skal Statsforvaltningen behandle faderskabssagen.

Statsforvaltningen behandler de faderskabssager, hvor faderskabet ikke er fastslået i sognet, og der kan foretages retsgenetiske undersøgelser for at fastslå faderskabet.

Faderskab ved kunstig befrugtning

Hvis du er blevet kunstigt befrugtet hos en læge eller under en læges ansvar, bliver din mand eller samlever anset som barnets far, hvis han har givet samtykke til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til ved denne behandling. Det betyder ikke noget, om befrugtningen er sket med din mand/samlevers sæd eller donorsæd. Er I samlevende kan I udfylde en ansvars- og omsorgserklæring i sognet.

Hvis du er enlig eller registreret partner og er blevet kunstigt befrugtet med anonym donorsæd, afsluttes faderskabssagen normalt i Statsforvaltningen som uoplyst.

Genoptagelse

Hvis du ønsker, at en faderskabssag bliver genoptaget, skal du henvende dig til Statsforvaltningen.

Hvis barnet er født, før børneloven trådte i kraft den 1. juli 2002, og hvis forældrene og barnet ikke er enige om, at faderskabssagen skal genoptages, kan I fremsætte en anmodning om genoptagelse af faderskabssagen over for Østre Landsret.

Sidst opdateret 24.02.2014