Lovgivning om ægteskab

Hovedloven er lov om ægteskabets indgåelse og opløsning – også kaldet ægteskabsloven.

Lov om ægteskabets indgåelse og opløsning regulerer betingelserne og fremgangsmåden for, at to personer af forskelligt eller samme køn kan blive gift og skilt i Danmark. For at blive gift skal parterne bl.a. opfylde en række ægteskabsbetingelser. Det er kommunen, som undersøger, om betingelserne er opfyldt. Loven regulerer også adgangen til borgerlig og kirkelig vielse.

Lov om registreret partnerskab gav frem til 15. juni 2012 adgang til, at to personer af samme køn kunne indgå i et ægteskabslignende forhold med stort set de samme retsvirkninger, som gælder for ægteskaber. Fra den 15. juni 2012 har personer af samme køn kunne indgå ægteskab på samme måde som personer af forskelligt køn. Lov om registreret partnerskab blev samtidig ophævet, men gælder stadig for registrerede partnerskaber indgået før den 15. juni 2012. Loven regulerer bl.a. reglerne om opløsning af det registrerede partnerskab.

Love

Ægteskabsloven > retsinformation.dk

Partnerskabsloven > retsinformation.dk

Nordisk Domslov > retsinformation.dk

Lov vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption og værgemaal > retsinformation.dk

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab > retsinformation.dk

Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Cirkulæreskrivelse om fremsendelse af prøvelsesattest med digital post i Danmark, Færøerne og Grønland > retsinformation.dk (gældende uanset markering "historisk" 15/1-16)

Cirkulære til Overpræsidenten i København og samtlige Amtsmænd angaaende Overøvrighedens Beføjelser i Henhold til Lov om Ægteskabets Retsvirkninger > retsinformation.dk

Skrivelse til statsamterne herunder Københavns Overpræsidium om navneændring på bryllupsdagen > retsinformation.dk

Vejledninger

Vejledning om behandling af ægteskabssager > retsinformation.dk

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet > retsinformation.dk

Vejledning om kastration med henblik på kønsskifte > retsinformation.dk

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab (pdf)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab – opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) (pdf)

Konventioner

Bekendtgørelse af De Forenede Nationer konvention af 7. november 1962 om samtykke til ægteskab, mindstealder for ægteskab og registrering af ægteskaber > retsinformation.dk

Bekendtgørelse om aftale af 2. september 2009 om udvidelse af aftale af 18. februar 1998 med Norge om tillæggelse af vielseskompetence for den norske ambassade > retsinformation.dk

Bekendtgørelse af 10. april 1954 om den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indgåede konvention indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål > retsinformation.dk

Deklaration af 27. november 1909 mellem Sverige og Danmark angaaende Ægteforeningers Indgaaelse for diplomatiske og konsulære Embedsmænd. > retsinformation.dk

Aftale af 18. februar 1998 med Norge om tillæggelse af vielseskompetence for den norske ambassade > retsinformation.dk

Grønland og Færøerne

Den familieretlige lovgivning i Grønland og på Færøerne

Sidst opdateret 01.02.2018