Artikel:Undervisning til skoler, institutioner, forvaltninger med flere

Ankestyrelsen har siden 2007 rådgivet adoptivfamilier gennem PAS-projektet (Post Adoption Service). Ved årsskiftet 2013-2014 blev projektet en permanet ordning, og det har åbnet mulighed for at udvide tilbuddene til også at omfatte undervisning til forvaltninger landet over og dermed formidle viden om adoptionsforhold til professionelle aktører i den adopteredes nærmiljø.

Siden januar 2014 har vi været ude og undervise 60 gange på forvaltninger og institutioner for at hjælpe til at lette en situation, der ofte er svær for adoptivbørn og institutionspersonale. Nemlig den situation, hvor et adopteret barn starter i institution. Adoptivbørn, der måske har opholdt sig på en institution inden adoptionen, kan reagere på en særlig måde: De har udviklet en særlig adfærd for at overleve det manglende fysiske og psykiske nærvær – en adfærd, der kan aktiveres i større eller mindre grad, når barnet igen træder ind i et institutionsmiljø.

Flyer om PAS-undervisning (pdf)

En anden pædagogisk tænkning

Når Ankestyrelsen har prioriteret at lægge stor vægt på at formidle viden om adoptionsforhold til professionelle aktører i den adopteredes nærmiljø, bygger det på viden og ikke mindst en erfaring for, at dialogen mellem forældre til adopterede og institutionspersonale langt fra altid forløber konstruktivt.

Det er vigtigt, at personalet har den nødvendige viden til at afkode barnets adfærd, så de kan tage hånd om de situationer, der kan opstå. Vi ser ofte eksempler på, at personalet ikke kender til baggrundet for barnets adfærd, og så risikerer situationen at eskalere og gå i hårknude til skade for barnets selvfølelse og følelse af at høre til. Det kræver en anden pædagogisk tænkning end den umiddelbare.

Det handler om, at vi giver viden til institutionen for at påvirke den pædagogik, som i nogle situationer ikke virker. For eksempel har det adopterede barn ofte behov for mere tid til at tage afsked, når forældrene skal gå. Typisk vil tilgangen være, at forældrene skal skynde sig ud af døren, men en noget mere tålmodig tilgang er faktisk en god ide. Ofte er det adopterede barn i gang med at øve sig på adskillelse og på overgangen fra nærhed til distance. Barnet har ikke haft den samme tid til at knytte sig til sine forældre som ikke adopterede, og her skal der mange gentagelser til.

PAS-artikel
En af Ankestyrelsens 23 adoptionskonsulenter Bodil Kapelgaard er her ved at formidle adoptionsspecifik viden i nærmiljøet.

Det er dog langt fra alle adoptivfamilier eller adopterede der løber ind i vanskeligheder. Forskning peger fortsat på, at langt de fleste familier klarer sig godt, og at denne familieform er bæredygtig.

God feedback

Undervisningstilbuddet startede med at vi udsendte undervisningsmateriale og ringede til alle landets kommuner. I starten var der meget lidt respons. Men ret hurtigt blev rygtet spredt, og i dag får Ankestyrelsen i gennemsnit en del henvendelser om ugen fra institutioner, skoler eller forvaltninger, der ønsker at gøre brug af vores undervisningstilbud.

Der har været vældig god feedback på de afholdte undervisningsforløb, som har ramt et stort behov. Erfaringerne siden 2007 har givet den nødvendige viden til at imødekomme behovet.

Permanent ordning

Hidtil har PAS-projektet primært været rådgivningsvirksomhed rettet mod adoptivfamilier, der har hjemtaget et barn enten gennem national eller international adoption. Men med bevillingen, der fulgte med, da projektet blev en permanent ordning, kunne Ankestyrelsen tilbyde flere aktiviteter til gavn for adopterede og adoptivfamilier. Ud over rådgivning og undervisning har Ankestyrelsen lanceret et tilbud om samtalegrupper til adopterede børn og unge. Vi vil løbende starte flere grupper, alt efter hvor i landet vi får henvendelser fra. Der vil være maksimalt være to års forskel i børnenes alder.

Sidst opdateret 18.11.2016