Spørgsmål og svar

Her kan du læse nogle spørgsmål og svar om dommen fra Højesteret og den nye praksis.

Påvirker Højesterets dom den 10. september 2015 andre dele af den sociale lovgivning?

Nej. Højesteret tager i dom af 10. september 2015 stilling til en konkret sag om sygedagpenge. Principafgørelse 75-15 fastlægger derfor kun praksis om udbetaling af sygedagpenge og ikke andre ydelser efter den sociale lovgivning.

Skal der kun genoptages sager om sygedagpenge, hvor anden aktør har afgjort den konkrete sag?

Der skal ikke kun genoptages sager om anden aktør. Principafgørelse 75-15 omfatter alle sager, hvor afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpengeuer sket med tilbagevirkende kraft. 

Skal sager om sygedagpenge genoptages, selvom borgeren ikke har ret til efterbetaling pga. forældelsesfristen på 3 år?

Kommunen skal genoptage sagerne, hvis der er grundlag for det. Det gælder også, selvom der ikke er ret til efterbetaling af sygedagpenge pga. forældelsesfristen. 

Hvis de nødvendige lægelige akter ikke ligger på sagen på revurderingstidspunktet, skal kommunen så vente med at træffe afgørelse?

Kommunen skal afgøre ophør af sygedagpenge på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det skal ifølge sygedagpengelovens § 24, stk. 1 ske inden revurderingstidspunktet. Udbetalingen af sygedagpenge fortsætter, indtil der er truffet en gyldig afgørelse.

Kan en arbejdsgiver også bede om genoptagelse af en sygedagpenge sag i henhold til Højesterets dom af den 10. september 2015 og principafgørelse 75-15?

En arbejdsgiver kan anmode om genoptagelse i en refusionssag. Det kan ske, hvis sagen handler om sygedagpengelovens § 24, stk. 1, jf. § 27, hvor ophør af udbetalingen af sygedagpenge er sket med tilbagevirkende kraft.

Skal kommunerne og Ankestyrelsen genoptage sager om sygedagpenge, hvor den endelige afgørelse er udsat, fordi der skulle indhentes oplysninger fra lægen?

Det afhænger af, om afgørelsen om udsættelse var gyldig efter gældende praksis ved afgørelsen. En afgørelse om udsættelse er gyldig, hvis borgeren for eksempel skulle til en undersøgelse 14 dage efter revurderingstidspunktet, og kommunen vurderer, at oplysningerne bør indgå i den endelige afgørelse. En afgørelse om udsættelse vil derimod som udgangspunkt være ugyldig, hvis kommunen har udsat afgørelsen for at indhente oplysninger, der kunne og burde være indgået i kommunens oplysningsgrundlag før revurderingstidspunktet.

Vi fremhæver, at muligheden for at udsætte en afgørelse om stop af sygedagpenge  faldt bort/forsvandet ved ændringen af lov om sygedagpenge pr. 1. juli 2014. .

Skal kommunen vedhæfte klagevejledning, når de afviser at genoptage en sag på baggrund af principafgørelse 75-15?

Afvisning på genoptagelse af sager kan påklages til Ankestyrelsen. Når kommunen afviser at genoptage en sag, skal afvisningen derfor indeholde en klagevejledning